Skip to main content

Met zagerijen naar hoogwaardige toepassing van NL hout

04 juni 2020

Stichting Probos hecht groot belang aan een sterke rondhoutverwerkende sector in Nederland. De aanwezigheid van rondhoutverwerking in Nederland betekent namelijk dat het hout uit het Nederlandse bos op korte afstand op een professionele wijze kan worden verwerkt. Dit is een waarborg voor inkomsten in het bosbeheer en daarnaast zorgt het ervoor dat het Nederlandse hout zo hoogwaardig mogelijk kan worden afgezet.

Om die reden verzamelen we al vele decennia gegevens over de rondhoutverwerking in Nederland, zodat we kunnen laten zien wat de omvang van de sector is en wat er met het hout uit het Nederlandse bos gebeurt. Daarnaast voeren we projecten uit om aandacht voor de rondhoutverwerking in samenhang met het bosbeheer en de productiefunctie van het bos te blijven genereren, maar ook om de bos-hout-keten optimaal te laten functioneren. Zo hebben we in het afgelopen jaar in het kader van de Nationale Bossenstrategie een studie uitgevoerd naar hoogwaardig gebruik van Nederlands hout. Daaruit kwam opnieuw naar voren dat de Nederlandse rondhoutzagerijen een zeer belangrijke schakel vormen om te komen tot een nog hoogwaardigere afzet van Nederlands hout.

Een aantal jaar geleden hebben we een analyse uitgevoerd van de Nederlandse rondhoutzagerijsector waaruit naar voren kwam dat veel rondhoutzagerijen de toekomst met vertrouwen tegemoet zagen. De resultaten van de studie zijn tijdens een bijeenkomst met een groot aantal zagerijen besproken. Op deze bijeenkomst werd enthousiast gediscussieerd en werd er kennis uitgewisseld. Een tweetal zaken die aanbod kwamen zijn het gegeven dat de zichtbaarheid van de Nederlandse rondhoutzagerijsector binnen Nederland beperkt is en dat er daarnaast door meer samenwerking binnen de sector beter ingespeeld zou kunnen worden op vragen vanuit de markt.

In het kader van het klimaatbeleid en de Nationale Bossenstrategie is het ons nu gelukt financiering te krijgen voor een project gericht op het vergroten van de zichtbaarheid en het verkennen van mogelijkheden te komen tot meer (georganiseerde) samenwerking.
Ten behoeve van de zichtbaarheid gaan we een interactieve website opzetten waarop de Nederlandse rondhoutzagerijsector zich kan presenteren. Naast een algemeen deel over rondhoutverwerking en de relatie met het bos komt er een overzicht met deelnemende rondhoutzagerijen gekoppeld aan relevante informatie voor rondhoutaanbieders en klanten.

Informatie

uitvoerder(s): Jasprina Kremers, Sven van Best en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2021 - 2022