Skip to main content

Marktstudie België

11 april 2013

In opdracht van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) brengt Probos in samenwerking met De &D Consult het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2012 in beeld.

Dit gebeurt in het kader van het monitoren van de voortgang aangaande het ‘Sectoraal akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’. Deze marktstudie wordt begeleid door een comité waarin het bedrijfsleven, de certificeringsystemen FSC en PEFC en de Federale Overheid zijn vertegenwoordigd.

Alle bedrijven die rondhout verwerken op Belgisch grondgebied en alle hout importerende bedrijven wordt middels een enquêteformulier gevraagd gegevens aan te leveren over de hoeveelheid aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout dat zij in 2012 hebben geïmporteerd en/of verwerkt. Daarnaast worden ook knelpunten in beeld gebracht die het vergroten van het marktaandeel bemoeilijken en wordt het verwachte marktaandeel in 2015 ingeschat.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Casper de Groot en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
periode van uitvoering: eind 2013 - begin 2014

Resultaten

rapport:
in de pers: