Skip to main content

Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050

11 april 2013

Op 5 maart 2013 is door diverse partijen het Houtconvenant ondertekend. In het Houtconvenant zijn afspraken gemaakt om te komen tot een grotere oogst van houtige biomassa in Nederland. In september 2013 is het Energieakkoord afgesloten, waarbij doelen zijn gesteld voor het aandeel hernieuwbare energie in Nederland.

Al in 2008 is de Natuur-, Bos-, Landschap- en Hout-sector (NBLH-sector) met het Rijk in het ‘Convenant Agrosectoren’ overeengekomen dat in 2020 32 PJ aan biomassa uit bos, natuur, landschap en de houtketen wordt ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie. In de afgelopen zes jaar heeft de markt voor biomassa zich sterk ontwikkeld. De ondertekenaars van het Houtconvenant hebben daarom behoefte aan een actuele en realistische inschatting van de hoeveelheid biomassa die uit de NBLH-sector kan worden gemobiliseerd t.b.v. de realisatie van de doelen van het Energieakkoord. De inschatting moet dienen als onderbouwing en nuancering van in het kader van het Energieakkoord te nemen stimuleringsmaatregelen voor de NBLH-sector. Probos is daarom gevraagd het biomassapotentieel van de NBLH-sector te actualiseren.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren (VBNE) & Biorenewables Business Platform (BBP)
periode van uitvoering: 2014

Resultaten

rapport: