Skip to main content

Toekomst hout

02 februari 2014

Voor de nabije toekomst wordt een sterk toenemende vraag naar hout verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt door de Renewable Energy Directive (Europese Commissie) waarvan de doelstelling voor een groot deel door houtige biomassa vervuld moet worden.

De toenemende vraag naar hout is een welkome ontwikkeling aangezien met het gebruik van hout de aanwending van andere (minder duurzame) grondstoffen vermeden kan worden. Echter, er bestaat een gerede kans dat er onvoldoende hout beschikbaar is om aan alle vraag te voldoen, en mogelijk ontstaan negatieve milieu- en biodiversiteitseffecten. Om een actieplan Bos en hout in de Bioeconomie te ontwikkelen, zijn scenariostudies nodig die richting kunne geven aan de discussies. Daarmee kunnen betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan en samen een actieplan ontwikkelen.

Deze studie heeft als doel de stakeholders van informatie, kennis en perspectieven te voorzien op basis waarvan richting gegeven kan worden aan het actieplan. Op dit moment mist echter nog kennis: kennis van elkaars belangen, en kennis van de trekkende krachten enerzijds en de draagkracht van bossen anderzijds. Een tweeledige aanpak kan beide facetten aanpakken: een scenariostudie onderzoekt hoe vraag en aanbod van hout(vezel) nu en in de toekomst duurzaam samen zijn te brengen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan onderlinge kennismaking en kennisdeling door middel van stakeholderbijeenkomsten.

Binnen het project ‘Toekomst hout’ heeft Probos een belangrijke bijdrage geleverd aan de scenariostudie. Deze is uitgevoerd in samenwerking met Wageningen environmental research en Wageningen economic research. Binnen de scenariostudie was Probos verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de huidige stand van zaken op de Nederlandse houtmarkt en het uitwerken van scenario’s voor de toekomstige vraag naar hout in Nederland.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Alterra
periode van uitvoering: 2016

Resultaten

Publicaties