Skip to main content

Onderzoek naar het potentieel van chips en shreds in de provincie Utrecht

01 augustus 2018

De provincie Utrecht is ambitieus in haar energie- en klimaatdoelstellingen. Zij wil energieneutraal zijn in 2040 en heeft hiervoor een energieagenda opgesteld. Naast energiebesparing stimuleert zij ook het gebruik van duurzame brandstoffen. Binnen de provinciegrenzen worden nieuwe biomassainstallaties gerealiseerd. De provincie Utrecht vindt cascadering bij het gebruik van biomassa belangrijk en streeft naar een optimalisatie van het gebruik van biomassa uit Utrecht.

Daarom wil de provincie graag inzicht in het potentieel en de kansen voor houtige biomassa uit de provincie. Probos en Borgman Beheer Advies zijn gevraagd om in kaart te brengen wat het potentieel is van chips en shreds uit bos, natuur, landschap en de bebouwde omgeving in Utrecht. Hierbij worden de actuele oogst en het verantwoord oogstbaar potentieel in kaart gebracht. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de belangrijkste biomassastromen in de provincie zijn en welke leveranciers en verwerkers hierbij betrokken zijn.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Joyce Penninkhof (Probos), David Borgman & Maurits de Groot (Borgman Beheer Advies)
opdrachtgever(s): Provincie Utrecht
periode van uitvoering: 2018 

Resultaten

rapport
Verse houtige biomassa in de provincie Utrecht. Onderzoek naar het beschikbaar potentieel aan shreds en chips en aanbevelingen voor mobilisatie, Probos & Borgman Beheer Advies, november 2018