Skip to main content

Stand van zaken bos in Gelderland

01 september 2019

Er is de afgelopen tijd veel aandacht voor de vraag hoe er wordt omgegaan met bomen en bos langs wegen en in natuurgebieden. Dit speelt ook in Gelderland. De Statenvragen over de bomenkap langs de N319 (PS 2019- 363 en PS 2019-460), het debatverzoek en motie 19M20 over onderzoek naar houtkap (PS 2019-432) en het Burgerinitiatief Stop de Bomenkap N-wegen Gelderland (PS 2019-409) zijn daar voorbeelden van.

In de motie 19M20 wordt specifiek gevraagd om een onderzoek naar houtkap in Gelderland. Daarnaast hebben de provincies aan de klimaattafel aangekondigd te komen met een bosvisie, zo ook Gelderland. Voor het opstellen van deze bosvisie is het noodzakelijk een goed beeld te hebben van de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen binnen het bos in Gelderland. Met de motie en de te ontwikkelen bosvisie in gedachten heeft de provincie daarom 13 vragen geformuleerd die erop gericht zijn goed zicht te krijgen op het bos en bomenkap in Gelderland.

Dit project is erop gericht op basis van het beantwoorden van de 13 vragen een overzicht te geven van de huidige stand van zaken van de bossen in Gelderland en de ontwikkelingen daarbinnen. Probos voert het project uit samen met Buerau Silve en Borgman Beheer Advies. Het leveren van ondersteuning en kennis tijdens het traject om te komen tot een bosvisie voor Gelderland maakt ook onderdeel uit van het project.

Informatie

uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Mark van Benthem, Jasprina Kremers en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2019