Skip to main content

Leveren onderbouwing toestand bos op de Veluwe

01 januari 2020

De provincie Gelderland werkt op dit moment aan een Natura 2000 herstelprogramma voor de bossen op de Veluwe. Ter beoordeling van de huidige toestand van de verschillende Natura 2000-habitattypen en leefgebieden wordt gebruik gemaakt van een door Bijlsma et al., 2021 ontwikkeld ecologisch beoordelingskader. Bij de beoordeling van bos zijn met name de structuurkenmerken van belang, omdat zij als het ware het decor vormen voor de soorten waarop het herstelplan zich richt. Voor het uitvoeren van een volledige beoordeling ontbreekt het op sommige aspecten echter aan voldoende gegevens waardoor deze niet of beperkt worden beoordeeld.

Stichting Probos beheert een database met bosinventarisatiegegevens voor individuele boseigenaren verspreid over geheel Nederland en heeft daarnaast toegang tot de database met de ruwe gegevens uit de Nationale bosinventarisaties. De inventarisatiegegevens van individuele boseigenaren worden onder andere gebruikt voor de SNL-monitoring. De inventarisaties zijn gebaseerd op metingen op steekproefpunten binnen het bos. De gegevens die per steekproefpunt zijn verzameld zijn representatief voor een bepaalde bosoppervlakte van een bepaald bostype. Op basis van deze gegevens per steekproefpunt kan inzicht worden verkregen in de toestand en de eigenschappen van het bos op die betreffende locatie.

Informatie

Uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Guus Beerkens en Jan Oldenburger
Opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
Periode van uitvoering: 2022