Skip to main content

Nederlandse Bosinventarisaties

26 maart 2024

Vanaf september 2012 zijn inventarisatiewerkzaamheden uitgevoerd voor de Nederlandse Bosinventarisaties (NBI's). Dat zijn de opvolgers van het Meetnet Functievervulling bos (MFV bos) (officieus de 5e Nederlandse bosinventarisatie, NBI-5). De NBI-6 liep van 2012 en 2013, de NBI-7 liep van 2017 tot en met 2021 en momenteel loopt de NBI-8 (van 2022 tot en met 2026).

Doel van de inventarisaties is de toestand van het Nederlandse bos in beeld te brengen: wat is bijvoorbeeld de boomsoortensamenstelling, hoeveel hout staat er in het bos, hoeveel dood hout is er aanwezig en hoeveel hout wordt er geoogst? Sinds deze ronde (NBI-8) wordt ook de vitaliteit van de bomen bepaald. Zo ontstaat een beeld van hoe gezond (vitaal) het Nederlandse bos is. Door verschillende NBI's met elkaar te vergelijken, is het ook mogelijk om te volgen hoe het bos zich ontwikkelt over de jaren. In totaal zijn er ongeveer 3.600 meetpunten verspreid door heel Nederland.

Nieuw sinds de NBI-8 zijn de aanvullende metingen in kleine bosjes; landschapselementen, houtsingels, houtwallen en andere kleine groenelementen. Dankzij deze metingen ontstaat een beter beeld van hoe het Nederlandse landschap zich ontwikkelt en hoe vitaal (gezond) het is. Ook nieuw sinds de NBI-8 zijn de extra metingen in Habitatrichtlijngebieden. Dit zijn vaak zeldzame bostypen die Europees beschermd zijn onder de Habitatrichtlijn. De gegevens die de bosinventarisaties opleveren, zijn belangrijk voor de verplichte rapportage over de toestand en ontwikkelingen van deze Habitatrichtlijngebieden richting de EU.

De NBI's worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De uitvoering staat onder leiding van het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research in samenwerking met Stichting Probos, Borgman Beheer Advies en Bureau van Nierop. Probos verzorgt o.a. de toestemming voor de uitvoering van de werkzaamheden, de dataverwerking van de bosinventarisaties en heeft een rol binnen de data-analyse en rapportage.

Informatie

uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Gino van Maaren, Robin Zwijgers
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV via Wageningen Environmental Research
periode van uitvoering: 2012 en 2013 (NBI6), 2021 en 2022 (NBI7), 2022-2026 (NBI8)

Resultaten

databases:
rapportages:
artikelen: