Skip to main content

Future Forest Monitoring (FutMon)

06 juni 2013

Probos coördineert het Nederlandse deel van het Europese project Future Forest Monitoring (FutMon www.futmon.org). FutMon is het vervolg op het Forest Focus Meetnet waaraan Nederland vanaf het begin heeft deelgenomen en wordt gefinancierd vanuit het Life+ programma.

Het doel van FutMon is de vitaliteit van de Europese bossen in beeld te brengen en te controleren of deze vitaliteit verbetert of juist achteruit gaat. In Nederland worden daarvoor op 16 plots gegevens verzameld. Op deze 16 plots wordt in 2009 en 2010 door Silve de kroonconditie bepaald en in 2010 door Floron de bodemvegetatie in kaart gebracht. Op 5 plots wordt intensiever gemeten in 2009 en in 2010 wordt door ECN gedurende het gehele jaar bijgehouden welke depositie er plaatsvindt en worden meteorologische gegevens verzameld. Daarnaast verzamelt Alterra, in dezelfde periode, op deze 5 plots gegevens over de samenstelling van het bodemvocht. In 2010 wordt door Silve de dbh van de bomen op de 5 intensieve plots bepaald om de groei in de tijd vast te stellen. De resultaten worden door Probos gerapporteerd aan het Johann Heinrich von Thünen-Institut in Hamburg dat het FutMon project coördineert.

Op 15 november 2010 heeft er in het kader van de Nederlandse FutMon activiteiten een bijeenkomst plaatsgevonden bij de Gegevensautoriteit natuur.

Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten van meer dan 15 jaar monitoring van de effecten van luchtvervuiling op de vitaliteit van het Nederlandse bos gepresenteerd. Gedurende 2009 en 2010 zijn de gegevens binnen het door Life+ gefinancierde project “Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System (FutMon)” verzameld. Dit betekent dat het mogelijk is de ontwikkeling van de bosvitaliteit en de invloeden van antropogene en natuurlijke stress factoren over een periode van meer dan 15 jaar weer te geven.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV via de Gegevensautoriteit Natuur
periode van uitvoering: 2009 - 2011

Resultaten

presentaties bijeenkomst 15 november 2010:
rapport: