Skip to main content

Taskforce duurzaamheid biomassa Oost Nederland

01 november 2017

Hoewel bio-energie gezien blijft worden als onmisbare schakel in het oplossen van het energie- en klimaatvraagstuk, groeit de zorg over de beschikbaarheid van biomassa. Dit punt komt ook terug in de recente Biomassa 2030 beleidsnotitie van het Rijk. In deze notitie staan een aantal concrete actiepunten. Die worden gezien als cruciaal voor het verminderen van de groeiende spanning tussen vraag en aanbod.

Terechte zorgen moeten leiden tot acties om de duurzaamheid van de inzet van biomassa te vergroten. Tegelijkertijd dient een onnodig negatieve beeldvorming te worden weggenomen. Een goed en evenwichtig beeld van bio-energie en de beschikbaarheid van biomassa, is gewenst voor het draagvlak. Het Bio-energiecluster Oost-Nederland heeft het initiatief genomen om een “taskforce duurzaamheid” in te stellen, bestaande uit: Probos, Borgman Beheer Advies, BTG, Twence, LTO Noord, Universiteit Twente, Natuur en Milieu Overijssel en Staatsbosbeheer.

De activiteiten van de taskforce bestaan uit het analyseren van de belangrijkste duurzaamheidsvraagstukken rondom biomassa, het maken van een actieplan en het verstrekken van informatie aan partijen die bij de ontwikkeling van bio-energieprojecten in Oost Nederland zijn betrokken.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Bio-energiecluster Oost Nederland
periode van uitvoering: 2017 - 2019