Skip to main content

Illegaal hout, stand van zaken

29 april 2013

Probos heeft de afgelopen jaren een flink aantal activiteiten ontplooid, waarbij veel kennis is ontwikkeld en (vooral) verspreid onder specifieke doelgroepen. Denk hierbij voor de houtketen aan het ontwikkelen van een database voor Rijkswaterstaat met allerhande eigenschappen, gekoppeld aan leverancier en voorbeeldprojecten, van ruim 100 houtsoorten geschikt voor de GWW en de verschillende activiteiten op het vlak van verantwoord ondernemen met, en duurzaam inkopen van hout. Probos neemt als kennisleverancier voor de bos- en houtsector een onafhankelijke positie in en werkt via dergelijke projecten aan haar missie voor meer en beter bos(beheer) wereldwijd. Om een grotere groep deelgenoot te maken van de beschikbare kennis en te prikkelen zelf werk te maken van een duurzame houtketen, verschijnen in het najaar een aantal Bosberichten die elk voor een specifiek onderwerp een tipje van de sluier oplichten. De eerste in de serie beschrijft de stand van zaken rondom de illegaal-houtproblematiek.

Mark van Benthem en Martijn Boosten, 2008