Skip to main content

Masterclass Buren ‘Landschappelijke inpassing energieplantages’

10 november 2015

Fossiele brandstoffen raken langzaamaan op, ze zorgen voor geopolitieke instabiliteit en versnellen de opwarming van de aarde. In Nederland is de transitie naar 16% hernieuwbare energie in 2023 ingezet. In deze energietransitie speelt houtige biomassa een belangrijke rol, niet alleen voor energieopwekking maar ook als grondstof in de opkomende biobased economy. De vraag naar houtige biomassa stijgt momenteel snel. Internationale scenariostudies voorspellen op termijn zelfs een tekort aan hout. Er gaan steeds meer stemmen op om binnen Nederland onze eigen biomassa te telen in energieplantages van bijvoorbeeld snelgroeiende boomsoorten als wilg, populier en els. 

De transitie naar hernieuwbare energie heeft ook impact op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het actuele maatschappelijk debat over de plaatsing van windmolens laat zien dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Ook energieplantages zullen impact hebben op het landschap. Om een goede ruimtelijke inpassing van energieplantages te stimuleren is Probos in samenwerking met H+N+S landschapsarchitecten gestart met het project ‘energieplantages als ontwerpopgave’. Binnen dit project worden instrumentaria ontwikkeld zoals een locatiewijzer voor energieplantages. Daarnaast worden er vier masterclasses georganiseerd waarbij voor uiteenlopende casussen (gebieden) ontwerpen worden gemaakt voor energieplantages in uiteenlopende settings en functiecombinaties. In de masterclasses worden ontwerpers en terreinbeheerders uitgedaagd om te komen tot inspirerende en functionele ontwerpen.

Masterclasses
Het doel van de masterclasses is tweeledig. Ten eerste moeten de masterclasses inspirerende ontwerpschetsen opleveren voor de inpassing en aanleg van energieplantages in de gebieden. De verwachting is dat er zo vanuit verschillende ontwerpfilosofieën en voor verschillende uitgangssituaties een breed scala aan oplossingen zal ontstaan voor de landschappelijke inpassing en het ontwerp van energieplantages. De meest aansprekende ontwerpschetsen worden na de masterclasses nog nabewerkt richting definitief ontwerp. Ten tweede zijn de masterclasses bedoeld om de deelnemers kennis te laten maken met het begrip energieplantages en de verschillende ontwerpbouwstenen die hier mee samenhangen, zodat zij deze kennis kunnen meenemen in hun dagelijks werk.

De volgende masterclasses zijn gepland:

Casus Buren
In de ontwerpsessie in Buren worden twee cases uitgewerkt; de (voormalige) zandwinning Lingemeren en het industrieterrein Doejenburg 2. Deze twee locaties zijn geselecteerd op basis van een voorstudie door studenten van de WUR eind 2015. In deze casus wordt er per locatie met uiteenlopende uitdagingen aan de slag gegaan: Hoe creëer je een renderende oeverbegroeiing? Hoe zorg je voor een passende omkleding van een gepland zonnepark? Hoe zorg je voor een goede ecologische inpassing van biomassateelt en een voor de recreant aantrekkelijke beplanting?

Programma  
10:30 uur Opening door bestuurder Gemeente Buren
10.40 uur Agenda en introductie door Jaap van den Briel (Probos)
10:45 uur ‘Karakteristieken en verschijningsvormen Energieplantages’ door Martijn Boosten (Probos)
11:10 uur Introductie van de cases: Bedrijventerrein Doejenburg 2 en (voormalige) zandwinning Lingemeren
11:30 uur ‘Energieplantages als ontwerpopgave’ door Jasper Hugtenburg (H+N+S)
12:00 uur Lunch
12:30 uur Terreinbezoek in 2 groepen
14:00 uur Schetsen en uitwerken (binnen)
15:30 uur Korte pauze
15:40 uur Presentatie per groep en discussie
16:30 uur Afronding ontwerpsessie
16:45 uur Sluiting + enquête
17:00 uur Nadere afspraken m.b.t. nabewerking


Praktische info
Aan elke masterclass nemen naar verwachting 15 á 20 personen deel. De doelgroep bestaat uit ontwerpers (landschapsarchitecten), de terreineigenaren en andere (lokale) stakeholders. 

Bent u geïnteresseerd om aan de masterclasses deel te nemen, dan kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De casus Buren wordt mede financieel ondersteund door:

E20160307 logos

Het project ‘energieplantages als ontwerpopgave’ wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. E20160216 stimuleringsfonds