Skip to main content

Voorlichtingsbijeenkomsten 'Bosbeheer & Biodiversiteit'

11 april 2013

Tijdens de bijeenkomsten (20, 21 en 28 maart en 4 april 2007) zijn bos- en natuurbeheerders geïnformeerd over welke (beheers)maatregelen zij kunnen nemen of juist achterwege zouden moeten laten om bepaalde soorten(groepen) te bevoordelen.

Tijdens deze vier dagen heeft op ieder dagdeel een andere soortgroep centraal gestaan. In totaal zijn er dus acht soortgroepen behandeld, waarbij telkens een vertegenwoordiger van de betreffende PGO (Particulier Gegevensbeherende Organisaties) als expert aanwezig was. Patrick Jansen (Probos) heeft inleidend een presentatie verzorgd om het bredere kader te schetsen.

Door te klikken op de naam van de spreker kunt u zijn presentatie in pdf vorm bekijken. Inhoud en afbeeldingen zijn alleen voor persoonlijk gebruik.
20 maart Ochtend: Chris Achterberg, Zoogdiervereniging (VZZ)
Middag: Sjoerd Tiemersma, Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV)
21 maart Ochtend: Henk Sierdsema, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Middag: Arnout Jan Rossenaar, Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON)
28 maart Ochtend: Kars Veling, Vlinderstichting
Middag: Jeroen van Delft, Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON)
4 april Ochtend: Klaas van Dort , Vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek (BLWG)
Middag: Peter Jan Keizer, Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV)