Skip to main content

Limburgse aanpak bossen; zoeklocaties meer bos

02 juli 2020

Voor de provincie Limburg maken we een totaaloverzicht van de reëel haalbare hoeveelheid nieuw bos in Limburg en de mogelijke zoeklocaties. De rapportage vormt de basis om in gesprek te gaan met de betrokken partijen en draagt bij aan het draagvlak voor nieuw bos op deze locaties. Dit onderzoek levert belangrijke bouwstenen voor het Programma Bossen Limburg.

Er wordt in dit onderzoek gekeken naar bosuitbreiding:

  • binnen het Natuurnetwerk Limburg; daar moet het bijdragen aan het versterken van de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten die afhankelijk zijn van het huidige bosareaal; hierbij wordt gekeken naar kruiden- en faunarijke graslanden, nog in te richten gronden binnen het Natuurnetwerk, maar nadrukkelijk ook andere natuurterreinen.
  • buiten het Natuurnetwerk Limburg; denk aan overgangszones, nabij bestaande en nieuwe woonkernen, maar ook agroforestry en voedselbossen

Resultaat

Inmiddels is het rapport 'Limburgse aanpak bossen; zoeklocaties meer bos' opgeleverd.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Anne Reichgelt, Gera op den Kelder en Guus Beerkens
opdrachtgever(s): Provincie Limburg
periode van uitvoering: 2022