Skip to main content

Consequenties SER-advies voor rijksinkoopbeleid hout

11 juli 2022

Sinds 2010 streeft de rijksoverheid ernaar 100% duurzaam geproduceerd hout in te kopen dat voldoet aan vastgestelde duurzaamheidscriteria. Om de rijksoverheid te steunen bij deze opgave is in 2008 de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) opgericht. TPAC is de commissie die toetst of certificeringssystemen voor duurzaam geproduceerd hout voldoen aan de gestelde inkoopcriteria van de Nederlandse overheid. De inkoopcriteria en toetsingsprocedure zijn vastgelegd in de Timber Procurement Assessment System (TPAS).

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het kabinet in juli 2020 geadviseerd over een nieuw duurzaamheidskader voor biogrondstoffen[1]. Het duurzaamheidskader van de rijksoverheid richt zich op de toepassing van alle soorten biogrondstoffen voor klimaatdoeleinden, inclusief materialen voor de circulaire economie, zoals bijvoorbeeld materialen voor de bouw en grondstof voor de chemische industrie, en het gebruik voor energieopwekking en biobrandstoffen Voor wat betreft het rijksinkoopbeleid voor hout adviseert de SER dat het deel uit gaat maken van een nieuw en uniform duurzaamheidskader biogrondstoffen. Ongeacht aard en toepassing van de biogrondstof zal er dan een uniforme set criteria van toepassing zijn.

Het SER-advies leidt tot een groot aantal keuzes en implementatievragen voor wat betreft de consequenties en toekomstige vormgeving van de inkoop van duurzaam geproduceerd hout door de rijksoverheid. Probos is gevraagd om n.a.v. het SER-advies over biogrondstoffen en de kamerbrief[2] de inrichting van het toekomstige toetsingsproces voor het rijksinkoopbeleid hout te schetsen. Hierbij worden op hoofdlijnen de varianten, keuzes en overwegingen van verschillende toetsingssystemen beschreven. In deze opdracht worden geen criteria en protocollen uitgewerkt en/of geanalyseerd. Het is een eerste verkenning, waarbij de resultaten worden gebruikt bij de definitieve uitwerking van het duurzaamheidskader dat zal gelden voor alle biogrondstoffen.

Resultaat

Inmiddels is het rapport 'Verkenning consequenties SER-advies voor rijksinkoopbeleid hout' opgeleverd.

Informatie

uitvoerder(s): Suzanne Stas, Mark van Benthem, Jinke van Dam
opdrachtgever(s): Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
periode van uitvoering: 2021