Skip to main content

Criteria voor vaststellen doelbereik bosverjonging in Natura2000 habitattypen op de Veluwe

01 januari 2020

Voor een nadere uitwerking van het Natura 2000 beheerplan Veluwe is een beoordelingskader opgesteld (Bijlsma et al. 2021). In een twaalftal deelgebieden van de Veluwe wordt dit beoordelingskader toegepast om enerzijds het huidige ecologisch functioneren van de habitattypen te kunnen evalueren (mate van doelbereik), en om anderzijds knelpunten te onderscheiden in de verschillende deelgebieden om gerichte herstelmaatregelen te kunnen formuleren.

Voor het beoordelen van het huidige functioneren van de Natura 2000 gebieden op de Veluwe is expliciet door de provincie Gelderland de evaluatie opgenomen van de gevolgen van de toegenomen vraatdruk door hoef-dieren op de bosverjonging. Eerder is vastgesteld dat hoefdieren een groot effect hebben op de dichtheid en samenstelling van de bosverjonging op de Veluwe, en dat bij de huidige populatiedichtheden geen sprake is van een onbelemmerde, continue verjonging van gewenste loofboomsoorten (den Ouden et al. 2020). Daarmee vormt de graasdruk van hoefdieren een mogelijk knelpunt in het realiseren van de doelen in boshabitat-typen (onbelemmerde verjonging van loofbomen). Voor de feitelijke beoordeling van de verjongingsvoortgang van loofbomen moeten criteria worden geformuleerd op basis waarvan kan worden vastgesteld of sprake is van een continue vestiging en doorgroei van het gehele palet aan loofbomen. Kortom, de vraag is: wat is continue, onbelemmerde bosverjonging en hoe kan dit worden vastgesteld? Het doel van dit project, dat in samenwerking met de Wageningen Universiteit en Stichting Natuurlijk Fauna-advies wordt uitgevoerd, is het formuleren van een antwoord op deze vragen.

Informatie

Uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Guus Beerkens en Jan Oldenburger
Opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
Periode van uitvoering: 2022