Skip to main content

MMIP Kleinschalig klimaatslim bosbeheer

08 januari 2023

In de Bossenstrategie wordt gestreefd naar een vitaler en klimaatbestendiger bos waarbij de vele functies van het Nederlandse bos behouden blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan biodiversiteitswaarden, beleving, houtoogst, klimaatadaptatie en klimaatmitigatie (koolstofvastlegging). Om dit te realiseren wordt onder andere gekeken naar kleinschalig klimaatslim bosbeheer en revitalisering. Maar wanneer is een bos vitaal?

En welke maatregelen kan je nemen om een bos vitaal en klimaatslim te maken? Daar gaat dit onderzoek, samen met MMIP Revitalisering met houtoogst, mee aan de slag.

Doel van dit project is praktische handvatten te ontwikkelen waarmee beheerders de vitaliteit van hun bos kunnen bepalen. Hiervoor worden indicatoren en daarbij horende streefwaarden voor vitaal bos gedefinieerd. Ook wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke revitaliseringsmaatregelen en hun effecten op de indicatoren van vitaal bos.

Op basis van deze resultaten zal het onderzoek verdiept worden in experimenten. In deze experimenten worden de effecten van de revitaliseringsmaatregelen op de indicatoren en verschillende functies inzichtelijker gemaakt.

Informatie

Uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Gino van Maaren en Jasper Velthuis in samenwerking met Wageningen Environmental Research (WEnR), Bosgroep Midden Nederland en Bosgroep Zuid Nederland
Opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) via Wageningen Environmental Research (WEnR)
Periode van uitvoering: 2023 - 2026