Skip to main content

Bestrijdingsproef duizendknoop heet water

21 december 2020

Op steeds meer plekken in Nederland komen Aziatische duizendknopen voor. Deze Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten, die zeer moeilijk te bestrijden en te beheersen zijn. Ze rukken steeds verder op in onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen en verdringen o.a. de oorspronkelijke vegetatie. Daarnaast geven ze economische schade doordat bijvoorbeeld stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd en de enorm groeikrachtige wortelstokken verhardingen, funderingen en rioleringen beschadigen. Ook kan op plekken de verkeersveiligheid in het gedrang komen omdat duizendknoop het zicht op de weg of kruisingen ontneemt.

Uit de praktijkproef die Probos in de periode 2013-2017 met 31 terreinbeherende organisaties heeft uitgevoerd, zijn diverse bestrijdingsmethoden getest, zoals maaien, begrazen, afdekken en behandelen met herbiciden. De resultaten van deze praktijkproef zijn in december 2017 gepubliceerd. Uit de praktijkproef blijkt dat er niet één methode is aan te wijzen die het beste werkt.

Een relatief nieuwe methode is de behandeling van duizendknoop met heet water en/of stoom. Door heet water of stoom te injecteren in de grond of in stengels worden duizendknoopstengels en -wortels verzwakt. Er ontstaan onder meer brandwondjes op de wortels, waardoor de plant vatbaar wordt voor schimmels. Er zijn in Nederland verschillende bedrijven die duizendknoophaarden met heet water en/of stoom behandelen en waarbij de duizendknoop in ieder geval verzwakt lijkt te worden en de haarden in omvang lijken te reduceren. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre duizendknoop met heet water volledig bestreden kan worden. Ook is meer inzicht gewenst in de kosten van behandeling met heet water en stoom en het verschil in effectiviteit tussen de diverse 'heet water methoden'.

In opdracht van de provincie Gelderland heeft Probos een praktijkproef begeleid en gemonitord waarbij duizendknoop op een aantal (wegberm)locaties met heet water en/of stoom werd behandeld. Hierbij werd een vergelijking gemaakt tussen verschillende ‘heet water methoden’ die op dit moment door bedrijven op de markt worden aangeboden.

Informatie

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof & Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2018 - 2022

In de pers

Hoe ga je de Japanse duizendknoop te lijf?
www.omroepgelderland.nl, 9 mei 2019

Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water
www.omroepgelderland.nl, 19 september 2018

RESULTATEN

Eindrapportage resultaten 2018 tot en met 2021
Tussenrapportage resultaten 2018-2020