Skip to main content

Gecoördineerd en klimaatslim landschapsonderhoud

27 september 2018

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos en landschap. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor in de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen worden uitgewerkt. Het ministerie van LNV heeft in 2018 financiering beschikbaar gesteld voor pilotprojecten, waaronder het project 'Gecoördineerd en klimaatslim landschapsonderhoud'.

Dit project heeft tot doel om in twee pilots te demonstreren dat meer CO2 vastgelegd kan worden in landschapselementen door landschapsonderhoud vanuit een regionale aanpak te stimuleren en zo optimaal mogelijk te organiseren. Zowel optimalisatie van het landschapselement als optimalisatie van vrijkomende houtstromen staan daarin centraal. Initiatiefnemers in twee regio’s (Twente en Limburg) worden begeleid bij de introductie van actiever en gecoördineerd beheer, gevolgd door gecoördineerde afzet van houtstromen. Binnen de pilot wordt in het bijzonder aandacht besteed aan klimaatslim beheer van landschapselementen. Daarbij gaat het niet alleen om het verhogen van de bijgroei (hogere C vastlegging) door actiever beheer, maar ook adaptatie aan een veranderend klimaat door de aanplant van bestendige soorten en herkomsten.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten (Probos), David Borgman (Borgman Beheer Advies), Irma Corten (Zilverberg Advies), Patrick Reumerman (Biomass Technology Group), Ton van Korven (ZLTO), Frans Blezer (Stichting IKL)
opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2018 - 2019