Skip to main content

Uitwerken methode Carbon Credits klimaatslim bosbeheer

19 augustus 2020

Bossen spelen een rol in het vastleggen van CO2 om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar vastlegging door aanplant van nieuw bos. Ook de CO2-vastlegging in bestaande bossen moet worden verhoogd.
De vitaliteit van veel Nederlandse bossen staat echter onder druk. Een belangrijk deel van de bossen staat op arme (gedegradeerde) bodems. Jarenlange stikstofdepositie heeft op veel plekken de nutriëntenbalans van de bodems nog verder verslechterd. Dit heeft negatieve invloed op de groei en vitaliteit van het bos(ecosysteem). Daarnaast ondervinden bossen in toenemende mate de gevolgen van klimaatverandering.
Het is daarom van belang om klimaatslimme maatregelen te nemen om de Nederlandse bossen te revitaliseren en de CO2-vastleggingscapaciteit van het bos te verhogen.

Voor beheerders is het belangrijk dat deze maatregelen ook betaalbaar zijn. Een van de mogelijke financieringsmiddelen zijn zogenaamde CO2-credits. De Stichting Nationale Koolstofmarkt werkt aan het opzetten van een vrijwillige markt voor CO2-credits. Probos, Face the Future en Silve werken aan een methode waarmee de CO2-winst van klimaatslim bosbeheer kan worden vastgesteld en waarmee via de Stichting Nationale Koolstofmarkt CO2-certificaten kunnen worden uitgegeven.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten (Probos), Martijn Snoep (Face the Future) & Henny Schoonderwoerd (Silve)
opdrachtgever(s): Unie van Bosgroepen & FSC Nederland
periode van uitvoering: 2020-2021

Resultaten

Rapport
Methode voor vaststelling van emissiereductie CO2-eq. Projecttype: Klimaatslim beheer van bestaande bossen
Martijn Boosten (Probos), Martijn Snoep (Face the Future), Henny Schoonderwoerd (Silve) & Kars Riemer (Face the Future), juni 2021