Skip to main content

Kosten en baten uitkapbeheer

05 oktober 2020

Mede door toenemend gebruik van bos voor recreatieve doeleinden is er de laatste jaren meer discussie over oogsten van hout. Getuige de vele uitingen in de media zien veel recreanten het oogsten van hout als het vernielen van het bos. Vanuit de samenleving lijkt er een toenemende vraag naar meer natuurlijk bosbeheer. De trend naar natuurlijk bosbeheer werd al in de zeventiger jaren van vorige eeuw ingezet na een aantal grote stormen die de kwetsbaarheid van het toenmalige bosbeheer lieten zien. Sindsdien wordt natuurinclusief bosbeheer steeds meer toegepast en worden bossen meervormiger zowel qua soortensamenstelling en leeftijd als structuur.

Recentelijk is de schaal van houtoogst ter discussie gekomen. Stemmen gaan op om houtoogst in het multifunctionele bosbeheer te realiseren middels uitkapbeheer. Hierbij wordt een of enkele bomen op een plek geoogst als deze een bepaalde diameter heeft bereikt. De oogst van bomen vindt verspreid plaats over het bosgebied en de verjonging vindt plaats via natuurlijke verjonging waarbij er in het bos een grote variatie aan verschillende leeftijden van bomen is.
Voor boseigenaren zijn naast de maatregelen ook de financiële consequenties van dergelijk beheer van belang willen ze een verantwoorde keuze kunnen maken in het beheer. Wat de financiële consequenties zijn van een dergelijk systeem voor de Nederlandse omstandigheden is echter onbekend.

Om de bedrijfseconomische aspecten beter in beeld te brengen, zal in het kader van de Klimaatenvelop 'Klimaatslim Bos en Natuur 2021' onderzoek worden gedaan naar de financiële consequenties van uitkapbeheer onder Nederlandse omstandigheden. Ook zullen financiële gevolgen van vlaktegewijs beheer in beeld worden gebracht zodat een goed vergelijk met vergelijkbare uitgangspunten voor de twee systemen mogelijk is.

Informatie

uitvoerder(s): Sander Teeuwen & Martijn Boosten (Stichting Probos), Kees Hendriks & Anjo de Jong (Wageningen Environmental Research)
opdrachtgever: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2021-2022