Skip to main content

Praktijktest verwijderen Aziatische duizendknopen met Roots Reset® met bio-afdekking

23 september 2023

Op steeds meer plekken in Nederland komen Aziatische duizendknopen voor. Deze Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten, die zeer moeilijk te bestrijden en te beheersen zijn. Ze rukken steeds verder op in onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen en verdringen o.a. de oorspronkelijke vegetatie. Daarnaast geven ze economische schade en kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen omdat duizendknoop het zicht op de weg of kruisingen ontneemt. Er zijn en worden verschillende methoden ontwikkeld om te soort te bestrijden of beheersen.

Anearobe grondbehandeling is een natuurlijk proces dat o.a. wordt toegepast in de land- en tuinbouw voor grondontsmetting. Bij de Roots Reset®-methode wordt gebruikt gemaakt van CleaRoot®-granulaat, een natuurlijke mix op plantaardige basis. Het granulaat wordt in de bodem gewerkt, waarna de bodem zuurstofdicht wordt afgedekt met folie. CleaRoot® voedt specifieke microben die al in de bodem aanwezig zijn. Hierdoor groeien deze microben snel en verbruiken ze alle beschikbare zuurstof in de grond. Door afwezigheid van zuurstof sterven de duizendknoopwortels af. Bij een eerdere praktijkproef (2019/2020 is na een aantal maanden het folie verwijderd en zijn de haarden ingezaaid met een inheems kruidenmengsel. Uit deze proef bleek dat de methode effectief is: op slechts een paar plekken kwam Aziatische duizendknopen op, maar dat waren plekken waar het folie gescheurd was of kapot gepikt was door vogels. Daardoor is de bodem daar lokaal niet geheel of niet lang genoeg zuurstofloos geweest en heeft het proces op die specifieke plekken niet (lang genoeg) zijn werk kunnen doen.

Sinds deze eerste praktijkproef zijn verbeteringen doorgevoerd en is onderzocht hoe het gebruik van plastic folie kan worden beperkt. Dit uit zowel duurzaamheidsoverwegingen als efficiëntie. In deze praktijkproef is een nieuwe variant van Roots Reset getest waarbij een zogenaamde bio-afdekking (bio-based afdekking) wordt toegepast (in plaats van zuurstofdicht folie), die de bodem tijdelijk zuurstofdicht afsluit en waarbij het granulaat minder diep wordt ingewerkt. Op deze wijze hoeft er naderhand geen folie verwijderd te worden. Daarmee zou één werkgang voldoende zijn, controles en nazorg uitgezonderd. Vooral in wegbermen of andere plekken waar zo min mogelijk werkgangen gewenst zijn, biedt dit kansen. Deze Roots Reset®-variant op de reguliere Roots Reset®-methode, wordt ook wel Roots Reset® met bio-afdekking genoemd.
In opdracht van de Provincie Gelderland heeft Stichting Probos een praktijkproef begeleid en gemonitord waarbij deze variant op drie locaties in wegbermen is onderzocht.

Het doel van deze praktijktest was om te onderzoeken hoe efficiënt en effectief de Roots Reset® met bio-afdekking. Het eindrapport geeft antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe werkt deze methode in de praktijk?
2) Welke praktische knelpunten en aandachtspunten kom je tegen?
3) Wat zijn de kosten om met deze methode duizendknoophaarden in wegbermen (van provinciale wegen) te verwijderen?
4) Hoe effectief is deze methode en welke nazorg van de behandelde locaties is er eventueel nodig?

Resultaat

Inmiddels is het rapport 'Praktijktest verwijderen Aziatische duizenknopen met Roots Reset® met Bio-afdekking' opgeleverd.

Informatie

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof, Gino van Maaren (Stichting Probos)
opdrachtgever: Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2023