Drentse Boshistorie in Beeld

06 juni 2013

Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. Cultuurhistorie speelde tot voor kot geen of een ondergeschikte rol. Probos heeft na ongeveer twee jaar onderzoek in  2005 een boek op de markt gebracht over historische boselementen.

De interesse voor cultuurhistorie in het bosbeheer groeit, maar bij het overgrote deel van de bosbeheerders ontbreekt de kennis over de cultuurhistorie in het bos. Probos heeft sinds het verschijnen van het boek veel aandacht besteed aan het overdragen van kennis over dit onderwerp. Nu steeds meer bosbeheerders cultuurhistorie een plaats willen geven in het bosbeheer blijkt dat er eigenlijk weinig kennis en ervaring voorhanden is over de wijze waarop dat aangepakt kan worden. Daarom voert Probos, verspreid over Nederland, enkele voorbeeldprojecten / praktijkexperimenten uit om kennis en ervaring op te doen en deze kennis te delen met bosbeheerders en adviseurs. Eén van deze voorbeeldprojecten wordt uitgevoerd in Drenthe nabij Dwingeloo (Westeinde) en Uffelte (Ooster- en Westerzand). In deze twee voorbeeldgebieden worden historische boselementen geïnventariseerd met behulp van GPS. Hierbij wordt gekeken naar sporen van de aanleg- en beheersgeschiedenis van de bossen, zoals lanen en walstructuren, maar ook naar andere cultuurhistorische relicten. Daarnaast wordt door middel van archiefonderzoek en interviews met lokale en regionale experts achtergrondinformatie verzameld over de historie van de gebieden en de gevonden historische boselementen. Aan het eind van het project wordt door middel van excursies en een brochure de historie van deze gebieden en de gevonden elementen onder de aandacht gebracht bij de terreinbeheerders en de omwonenden.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel, Patrick Jansen, Mark van Benthem, Peter Schnitger en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2009

Resultaten

artikelen:
verslagen:
rapport:

© Probos , all rights reserved