Skip to main content

Limburgse aanpak bossen; zoeklocaties meer bos

12 december 2022

Mark van Benthem, Gera op den Kelder, Guus Beerkens, Anne Reichgelt, november 2022

Naast hun intrinsieke waarde, leveren bomen en bos een groot aantal maatschappelijke diensten, zoals het bieden van recreatiemogelijkheden, biodiversiteit, het verminderen van de kans op wateroverlast, het tegengaan van verdroging en CO2 opslaan. Bij een integrale aanpak van de maatschappelijke opgaven op het gebied van de stikstofproblematiek, de energietransitie, het watersysteem en klimaatverandering kunnen bomen en bos een vooraanstaande rol spelen bij de transitie van het landelijk gebied. Dit onderzoek vormt de doorvertaling van de Limburgse ambitie voor bosuitbreiding en geeft een totaaloverzicht van waar in de provincie Limburg kansrijke zoeklocaties zijn om bosuitbreiding te realiseren.

De rapportage vormt de basis om in gesprek te gaan met betrokken partijen om tot bosuitbreiding te komen in Limburg en levert belangrijke bouwstenen voor de Limburgse aanpak Bossen 2022-2030.

Er wordt in dit onderzoek gekeken naar bosuitbreiding:

- Binnen het Natuurnetwerk Limburg; daar moet het bijdragen aan het versterken van de Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten die afhankelijk zijn van het huidige bosareaal; hierbij wordt gekeken naar kruiden- en faunarijke graslanden en nog in te richten gronden binnen het Natuurnetwerk.

- Buiten het Natuurnetwerk Limburg; denk aan overgangsgebieden en bufferzones, nabij bestaande en nieuwe woonkernen, maar ook agroforestry en voedselbossen.

Informatie

Uitvoerders: Mark van Bethem, Gera op den Kelder, Guus Beerkens, Anne Reichholt
Opdrachtgever(s): Provincie Limburg
Periode van uitvoering: 2022