Skip to main content

Rapporten: 2022

Praktijkproef verwijderen duizendknoop met grondzuiger en mobiele verhitter

Als vervolg op onderzoek naar in hoeverre met een grondzuiger de wortels van Aziatische duizendknoop kleine duizendknoophaarden verwijderd kunnen worden en de effectiviteit van de mobiele verhitter, is in opdracht van Provincie Gelderland een praktijktest uitgevoerd naar de combinatie van deze methoden. Deze nieuwe praktijktest laat zien dat het wegzuigen van grond met duizendknoopwortels op droge zandgrond goed mogelijk is. Plekken met één tot enkele planten kunnen efficiënt en nauwkeurig worden verwijderd. Voor haarden van enkele vierkante meters en groter is de inzet van een graafmachine efficiënter.

Limburgse aanpak bossen; zoeklocaties meer bos

Mark van Benthem, Gera op den Kelder, Guus Beerkens, Anne Reichgelt, november 2022

Naast hun intrinsieke waarde, leveren bomen en bos een groot aantal maatschappelijke diensten, zoals het bieden van recreatiemogelijkheden, biodiversiteit, het verminderen van de kans op wateroverlast, het tegengaan van verdroging en CO2 opslaan. Bij een integrale aanpak van de maatschappelijke opgaven op het gebied van de stikstofproblematiek, de energietransitie, het watersysteem en klimaatverandering kunnen bomen en bos een vooraanstaande rol spelen bij de transitie van het landelijk gebied. Dit onderzoek vormt de doorvertaling van de Limburgse ambitie voor bosuitbreiding en geeft een totaaloverzicht van waar in de provincie Limburg kansrijke zoeklocaties zijn om bosuitbreiding te realiseren.

Gemeenten en bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer?

Gino van Maaren en Mark van Benthem, september 2022

Met de komst van de Nationale Bossenstrategie en het Klimaatakkoord staan bossen weer in het middelpunt van de (politieke) aandacht. Vele ambities en doelstellingen zijn uitgesproken, waaronder de ambitie om 10% (37.000 ha) meer bos aan te realiseren voor 2030. Voor gemeenten is een belangrijke rol weggelegd bij het behalen van deze ambitie. Stichting Probos, FSC Nederland en het ministerie van LNV willen graag meer zicht krijgen op wat er speelt bij deze doelgroep met betrekking tot bosuitbreiding en toekomstbestendig bosbeheer.

Uitwerking Friese bomen- en bossenstrategie

Mark van Benthem,  Anne Reichgelt (Stichting Probos), Mathijs Dijkstra en Quiryn Kaasschieter (LAOS Landschapsarchitecten), juli 2022

Dit is de Bomen- en Bossenstrategie van de provincie Friesland. Hierin verwoordt en verbeeldt de provincie Friesland hoe zij samen met haar partners in het landelijk en bebouwd gebied tot en met 2030 aan de slag willen gaan met het Friese deel van de landelijke Bossenstrategie (2020)

Ecosysteemdiensten bos langs het hoofdwegennet

Gera op den Kelder, Anne Reichgelt, Martijn Boosten en Sietze van Dijk (Stichting Probos); Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies), december 2021

In het kader van de Nationale Bossenstrategie is onderzocht in hoeverre het Rijk met zijn gronden in het hoofdwegennet (HWN) een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ambities en daarmee mogelijk ook andere bestaande beleidsambities versneld kan invullen. Uit onze studie blijkt dat bossen langs het HWN een groot aantal ecosysteemdiensten bieden en zo kunnen bijdragen aan de doelen in de Bossenstrategie en daarnaast ook andere beleidsdoelen versneld kunnen realiseren. Zo dragen bossen met de ecosysteemdiensten infiltratie en waterberging bij aan de doelen in het Deltaplan Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Met de ecosysteemdienst koolstofvastlegging dragen bossen bij aan de doelen in het beleidsdocument ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ en het Klimaatakkoord. Met de ecosysteemdienst ruimtelijke kwaliteit dragen bossen bij aan de Nationale Omgevingsvisie. Ook dragen bossen met de ecosysteemdienst biodiversiteit bij aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Om deze ecosysteemdiensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren moeten deze bossen aan een aantal vereisten voldoen: continuïteit in ruimte en tijd met aandacht voor een zorgvuldige inrichting en bosbeheer.

Ten slotte zijn de uitkomsten van deze studie vertaald naar een “Proof of Concept” (PoC) voor een GISmodel gekoppeld aan de aanleg en het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet. Hiermee is beoogd de beleids¬keuzes toepasbaar te maken in het fysieke areaal langs het HWN. Op de resultaten in deze PoC is positief gereageerd.

CO2-CERTIFICATEN VOOR AGROFORESTRY BOEREN

Gera op den Kelder, Anne Reichgelt  en Martijn Boosten (Stichting Probos) en Piet Rombouts (Rombouts Agroecologie)

Stichting Probos en Rombouts Agroecologie hebben een praktijktoets uitgevoerd om te kijken of CO2-certificaten kunnen bijdragen aan het verdienmodel van boeren met agroforestry. Het antwoord is: ja. De CO2-certificaten uitgegeven door Stichting Nationale Koolstofmarkt zijn voldoende interessant voor agrarische ondernemers met plannen om grotere oppervlaktes (minimaal 5 hectare) agroforestry aan te leggen. Met deze methodiek kunnen zij meetbaar en inzichtelijk maken hoeveel CO2 zij opslaan. De CO2 certificaten kunnen zij verkopen aan partijen die vrijwillig CO2 willen compenseren In de meeste gevallen levert de verkoop van de koolstofcertificaten netto geld op voor ondernemers. Maar de praktijktoets leert ook dat het complex is. De aanplant moet 50 jaar in stand gehouden worden en de aanloopkosten zijn niet gering. Aan de andere kant gaat een ondernemer met agroforestry sowieso een lang contract met zichzelf aan. Met behulp van koolstofcertificaten wordt dat ook voor de buitenwereld zichtbaar. Koolstofcertificaten kunnen dus een van de bouwsteen zijn die samen met andere bouwstenen bijdraagt aan het verdienmodel voor de agroforestry boer en de maatschappij CO2 kan compenseren via de betaling van CO2-certificaten.