Skip to main content

Agroforestry in kippenuitlopen

01 juli 2018

Nederland kent ruim 2.700 hectare kippenuitloop . Per bedrijf is er al gauw sprake van 6 tot 8 hectare uitloop. In deze uitlopen liggen grote kansen voor agroforestry. Door de aanplant van bomen in kippenuitlopen wordt niet alleen het welzijn van de kippen verbeterd, maar kan er tevens een bijdrage worden geleverd aan de vastlegging van CO2.

In het regeerakkoord is als doelstelling opgenomen om in 2030 anderhalf miljoen ton CO2 per jaar extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos. Een ambitieuze doelstelling, waarvoor in de Klimaattafel Landbouw & Landgebruik voorstellen worden uitgewerkt. Er zijn ook projecten bij die zijn gericht op extra koolstofvastlegging in bestaand bos en in nieuw bos. Het ministerie van LNV heeft in 2018 financiering beschikbaar gesteld voor pilotprojecten. Het doel van deze pilotprojecten is te verkennen hoe groot de bijdrage is aan de klimaatwinst. Een van de pilots is het project 'Agroforestry in kippenuitlopen'. Doel van het project is om voorbeelden van agroforestry in kippenuitlopen uit te werken en uit te dragen. Daarnaast worden nieuwe pilots gerealiseerd die kunnen dienen als inspiratie- en demonstratieobject voor pluimveehouders. Het project bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan in de projecten ‘Kiplekker onder de wilgen’ van Stichting Probos en ‘Bomen voor buitenkippen’ van het Louis Bolk Instituut.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Jasprina Kremers (Probos), Monique Bestman (Louis Bolk Instituut), Wouter van Goor (Face the Future), Johan Verbeek (Biomeerwaarde Ei)
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2018 - 2019

Resultaten

Rapport Twee jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer in Nederland

Kiplekker in het bos, Resouce | 13 2019

Walnotenteelt geeft onze kippen extra beschutting en levert mooie producten, Pluimveekrant | maart 2019

Kippen scharrelen tussen appelbomen.
www.nieuweoogst.nu, 19 september 2018