Skip to main content

Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland

02 juli 2020

De provincie Flevoland heeft in het kader van haar Bossenstrategie de ambitie uitgesproken om het bosareaal in de provincie tot 2030 te vergroten met 1200 hectare. Dit resulteert in een netto toename van het bosareaal in Flevoland met 10%. Probos heeft in samenwerking met Bosgroep Midden-Nederland voor de provincie een afwegingskader opgesteld waarmee kan worden bepaald waar bosuitbreiding in Flevoland het meest wenselijk is en welke bos- en beplantingstypen kunnen worden toegepast om invulling te geven aan de bosuitbreidingsambitie. Tevens is een kansenkaart gemaakt met zoekgebieden voor nieuw bos in Flevoland.

Informatie

uitvoerder(s):  Martijn Boosten (Probos), Jöran Thielemans (Bosgroep Midden-Nederland), Joyce Penninkhof (Probos) en Wouter Delforterie (Bosgroep Midden-Nederland)
opdrachtgever(s): Provincie Flevoland
periode van uitvoering: 2020-2021 

Resultaten

Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland - Bouwstenen voor de Bossenstrategie provincie Flevoland Deelrapport 2 - Maart 2021