Skip to main content

Beslisboom preventie en bestrijding duizendknoop

04 oktober 2017

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Ze rukken steeds verder op in onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen en verdringen o.a. de oorspronkelijke vegetatie. Daarnaast geven ze economische schade doordat bijvoorbeeld stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd en de enorm groeikrachtige wortelstokken verhardingen, funderingen en rioleringen beschadigen. In de periode 2012-2017 heeft Probos met 31 terreinbeheerders op meer dan 100 groeilocaties verschillende bestrijdingsmethoden getest. Ook anderen partijen hebben ervaring opgedaan met de bestrijding van duizendknoop.

Terreinbeherende organisaties maken zich in toenemende mate zorgen over de Aziatische duizendknopen. Dit blijkt o.a. uit de vele media-aandacht in het afgelopen jaar. Er blijkt een grote behoefte aan kennis over de bestrijding van de Aziatische duizendknopen en aan concrete handvatten om de verdere verspreiding tegen te gaan. Daarnaast zijn er nog steeds terreinbeherende organisaties die zich niet bewust zijn van de risico’s van duizendknoop, waardoor verdere verspreiding niet wordt tegengegaan.

De tijd is rijp om de kennis uit de bestrijdingsproeven en andere ervaringen met bestrijding en preventie van duizendknoop te ontsluiten. In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontwikkelt Probos een online openbaar toegankelijke beslisboom bestrijding duizendknoop, waarbij de gebruiker stapsgewijs wordt geleid naar prakijktips, preventieve maatregelen en bestrijdingsmogelijkheden. Deze beslisboom zal worden opgenomen in de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten, Joyce Penninkhof, Jasprina Kremers en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
periode van uitvoering: 2017 - 2018