Skip to main content

Advies revitalisering Nederlandse bossen

19 augustus 2020

Het Nederlandse bos verenigt een veelheid aan maatschappelijke waarden en functies. Het bos draagt bij aan klimaatmitigatie en -adaptatie, biodiversiteit, welzijn en volksgezondheid, een prettige leefomgeving, recreatie en de productie van de circulaire grondstof hout.
Bossen in Nederland hebben in toenemende mate te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering, stikstofdepositie, verzuring, nutriëntenverlies verdroging en versnippering. De veerkracht van bossen neemt af waardoor ecosysteemfuncties zoals natuurwaarde, CO2-opslag en houtproductie onder druk komen te staan. In de Ambities en doelen van Rijk en provincies voor de Bossenstrategie (februari 2020) is dan ook aangegeven dat de vitaliteit van de Nederlandse bossen verbeterd moet worden om bos voor toekomstige generaties veilig te stellen.

De Bosgroepen, Probos en Staatsbosbeheer zijn gevraagd een kennisdocument ‘Revitalisering Nederlandse Bossen’ op te stellen dat als input kan dienen voor de verdere ontwikkeling van de revitaliseringsopgave in de Nationale Bossenstrategie.

Informatie

uitvoerder(s): Bart Nyssen & Etienne Thomassen (Bosgroep Zuid-Nederland), Martijn Boosten (Probos), Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) en Wouter Delforterie (Bosgroep Midden-Nederland)
opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2020 

Resultaten

rapport
Revitalisering Nederlandse Bossen