Skip to main content

Bosbouw in het Verenigd Koninkrijk

29 april 2013

Uitbreiding van het bosareaal krijgt in tal van landen steeds meer aandacht. Dat geldt ook in enkele zeer bosarme landen in West-Europa zoals Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In ons land is naast bosuitbreiding door de overheid bosuitbreiding door particulieren van belang. In het Verenigd Koninkrijk is veel succes geboekt met de aanleg van nieuw bos door particulieren. Dat bracht de schrijvers van dit Bos en Hout Bericht er toe om namens de Stichting Bos en Hout en het Staatsbosbeheer aldaar polshoogte te nemen. Tij. dens het bezoek werd vooral aandacht besteed aan de rol van de particulier, aan de betekenis van fiscale maatregelen en aan de funktie die de zogenaamde 'Forestry Groups' vervullen.

ir. L.J.M. Dielen, ir. H.A. van der Meiden, A.W.H. van Weelderen, 1985