Skip to main content

Bosberichten 1982 - 1986

Bos en hout in Rusland

Rusland, een immens land met immense bossen. Een land met eindeloze mogelijkheden op het gebied van bosexploitatie, houtoogst en houtverwerking. Dat is de overtuiging van bijna iedereen die zich voor bos en hout interesseert. In principe hebben al die mensen gelijk. Maar Rusland is ook een land met een immense hoeveelheid mensen en met immense problemen op het gebied van klimaat, milieu, bos, ontsluiting, afstanden, financieringsmogelijkheden enzovoorts, enzovoorts. Over de grote mogelijkheden van Rusland, voortaan beter de Sovjet-Unie te noemen, gaat dit Bos en Hout Bericht.

De betekenis van marktonderzoek voor bosbouw en houtverwerkende industrie

Een voorbeeld: de populierenmarkt Als een uitvloeisel en een verdere verdieping van het houtstroomonderzoek van de Stichting Bos en Hout (zie Bos en Hout Berichten 1986, nr. 1, 2 en 7), zal aan de hand van een voorbeeld de betekenis van marktonderzoek voor bosbouw en rondhoutverwerkers worden toegelicht. Hierbij wordt niet alleen gedoeld op de betekenis van een dergelijk onderzoek voor de dagelijkse bedrijfsvoering maar ook op die voor het op langere termijn te voeren beleid. Zowel overheid als bedrijven nemen beslissingen op het gebied van bos en hout die, willen ze weloverwogen zijn en optimaal effekt sorteren, grondige informatie over de markt vereisen. De gewenste inhoud van deze informatie kan sterk verschillen naar doelgroep en naar termijn waarop de te nemen beslissingen betrekking hebben. Aan de hand van een voorbeeld, dat betrekking heeft op de populierenmarkt, zal de rol die marktonderzoek kan spelen bij het nemen van beslissingen door de overheid, de bosbouw en houtverwerkende industrie nader worden uitgewerkt.

De beschikbaarheid van hout

Zojuist heeft de Stichting Bos en Hout aan de Minister van Economische Zaken een nieuw rapport "De Beschikbaarheid van Hout" uitgebracht. Het is een geheel herziene, tot 1983/1984 bijgewerkte editie die een overzicht geeft van de wereldhoutmarkt, de situatie op hetgebied van bos en hout in de belangrijkste export- en importgebieden, de marktontwikkeling in de wereld per belangrijke produktengroep, de situatie in de ontwikkelingslanden en natuurlijk veel over bos en hout in Nederland en de E. G. In dit Bos en Hout Bericht zijn de conclusies en de aan de regering gedane beleidsaanbevelingen weergegeven.

Het Meerjarenplan Bosbouw, de regering heeft besloten......

In mei van dit jaar, nog net voor de verkiezingen, heeft de regering aan de Tweede Kamer haar beslissing over het Meerjarenplan Bosbouw doen toekomen. Al in 1984 had zij haar zogenaamde beleidsvoornemens geplubliceerd, waarin zij uitvoerig heeft aangegeven hoe haars inziens het Meerjarenplan Bosbouw (MPB) er uit zou moeten zien. Daarover konden belanghebbenden hun mening geven alvorens de regering haar standpunt definitief zou vaststellen. Na een beperkte inspraakprocedure, na intern overleg op het Ministerie van Landbouw en tussen departementen, heeft de regering dus haar beslissing genomen. Het wachten is nu op de reactie van de Tweede Kamer. Die zal uiteindelijk vaststellen hoe het Meerjarenplan er uit zal gaan zien. Dat Kamerdebat zal nog wel een aantal maanden op zich laten wachten. In dit Bos en Hout Bericht een commentaar van de Stichting Bos en Hout op de regeringsbeslissing. De beleidsvoornemens van destijds werden besproken in Bos en Hout Bericht 1985 no. 4.

De liefde tot hout is mensen aangeboren

In 1985 publiceerden we reeds twee Bos en Hout Berichten van Ir. J. T. Wassink over de oeroude relatie tussen mens en boom, tussen mens en hout. Ze verschenen onder de titel "Het hart in de boom". Het volgende artikel gebruikt die relatie voor de benadering van de mens in verband met zijn houtgebruik. Het is een onderwerp dat onze Stichting sterk interesseert. De mens verzet zich vaak tegen het exploiteren van bos, tegen het kappen van bomen. Toch kan hij hout als een belangrijke levensbehoefte niet missen. Hij realiseert zich dat echter nauwelijks, evenmin als de relatie tussen hout en boom. Daarom zal hij zich meer bewust moeten worden van de betekenis die hout voor hem heeft. Dan zal hij ook meer geneigd zijn de relatie mei de boom te leggen.

Recente ontwikkelingen in de houtstroom van meranti

In de eerste twee Bos en Hout berichten van dit jaar werd uitvoerig aandacht geschonken aan de resultaten van een Houtstroomonderzoek bij meranti, vuren en populieren over de jaren 1979- 1984. In dit bericht zal nader worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen betreffende meranti. Daarbij zal duidelijk worden dat er enige verbeteringen in de afzet mogelijk zijn. De realisering hangt echter van vele factoren afwaarvan sommige door de houtbranche zelf kunnen worden beïnvloed. Andere daarentegen staan buiten haar invloedssfeer.