Skip to main content

Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland

18 december 2020

Martijn Boosten (Probos), Jöran Thielemans (Bosgroep Midden NL), Joyce Penninkhof (Probos) & Wouter Delforterie (Bosgroep Midden NL), maart 2021

Bouwstenen voor de Bossenstrategie provincie Flevoland Deelrapport 2

De provincie Flevoland heeft in het kader van haar Bossenstrategie de ambitie uitgesproken om het bosareaal in de provincie tot 2030 te vergroten met 1200 hectare. Dit resulteert in een netto toename van het bosareaal in Flevoland met 10%.

Probos heeft in samenwerking met Bosgroep Midden-Nederland voor de provincie een afwegingskader opgesteld waarmee kan worden bepaald waar bosuitbreiding in Flevoland het meest wenselijk is en welke bos- en beplantingstypen kunnen worden toegepast om invulling te geven aan de bosuitbreidingsambitie.
Tevens is een kansenkaart gemaakt met zoekgebieden voor nieuw bos in Flevoland.