Skip to main content

Ecosysteemdiensten bos langs het hoofdwegennet

23 juni 2022

Gera op den Kelder, Anne Reichgelt, Martijn Boosten en Sietze van Dijk (Stichting Probos); Nico Spliethof (Borgman Beheer Advies), december 2021

In het kader van de Nationale Bossenstrategie is onderzocht in hoeverre het Rijk met zijn gronden in het hoofdwegennet (HWN) een bijdrage kan leveren aan het realiseren van de ambities en daarmee mogelijk ook andere bestaande beleidsambities versneld kan invullen. Uit onze studie blijkt dat bossen langs het HWN een groot aantal ecosysteemdiensten bieden en zo kunnen bijdragen aan de doelen in de Bossenstrategie en daarnaast ook andere beleidsdoelen versneld kunnen realiseren. Zo dragen bossen met de ecosysteemdiensten infiltratie en waterberging bij aan de doelen in het Deltaplan Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Met de ecosysteemdienst koolstofvastlegging dragen bossen bij aan de doelen in het beleidsdocument ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ en het Klimaatakkoord. Met de ecosysteemdienst ruimtelijke kwaliteit dragen bossen bij aan de Nationale Omgevingsvisie. Ook dragen bossen met de ecosysteemdienst biodiversiteit bij aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Om deze ecosysteemdiensten zo optimaal mogelijk te kunnen leveren moeten deze bossen aan een aantal vereisten voldoen: continuïteit in ruimte en tijd met aandacht voor een zorgvuldige inrichting en bosbeheer.

Ten slotte zijn de uitkomsten van deze studie vertaald naar een “Proof of Concept” (PoC) voor een GISmodel gekoppeld aan de aanleg en het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet. Hiermee is beoogd de beleids¬keuzes toepasbaar te maken in het fysieke areaal langs het HWN. Op de resultaten in deze PoC is positief gereageerd.