Skip to main content

Uitwerking Friese bomen- en bossenstrategie

27 juli 2022

Mark van Benthem,  Anne Reichgelt (Stichting Probos), Mathijs Dijkstra en Quiryn Kaasschieter (LAOS Landschapsarchitecten), juli 2022

Dit is de Bomen- en Bossenstrategie van de provincie Friesland. Hierin verwoordt en verbeeldt de provincie Friesland hoe zij samen met haar partners in het landelijk en bebouwd gebied tot en met 2030 aan de slag willen gaan met het Friese deel van de landelijke Bossenstrategie (2020)

In het Klimaatakkoord van 2019 hebben Rijk en provincies afgesproken om de vastlegging van koolstofdioxide - CO2 - in bomen, bos en natte natuur te vergroten en om bij te dragen aan vergroting van de biodiversiteit volgens de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Deze afspraken waren uitgangspunt voor de landelijke Bossenstrategie. Hierin is de opgave gesteld op 0,4 Mton CO2 in 2030 met een streven naar 0,8 Mton CO2. Zodoende hebben Rijk en provincies de ambitie om 10% meer bos te realiseren. Dit komt neer op 37.000 hectare, waarvan 15.000 hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook wordt ingezet op revitalisering van bestaande bossen en landschapselementen. Op basis van de landelijke Bossenstrategie maken alle provincies een eigen uitwerking c.q. provinciale strategie.

De Friese Bomen- en Bossenstrategie stelden wij op in nauw overleg met onze partners: natuur- en landbouworganisaties, waterschap, gemeenten, agrarische collectieven en particuliere grondeigenaren. In 2020 inventariseerden wij samen wat in onze provincie de mogelijkheden zijn voor vastlegging van CO2 in bomen, bos en natte natuur. De uitkomsten zijn toen verwerkt tot achttien bouwstenen. In 2021 zijn we opnieuw bij elkaar gekomen om op basis van de landelijke uitgangspunten en de Friese bouwstenen tot deze Friese Bomen- en Bossenstrategie te komen. Ook de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) heeft een advies uitgebracht over deze strategie.

We willen door middel van bomen, bos en natte natuur bijdragen aan CO2-vastlegging. In lijn met de landelijke Bossenstrategie heeft de provincie Fryslân tot en met 2030 de ambitie om door uitbreiding van bomen, bos en natte natuur minimaal de hoeveelheid CO2 vast te leggen die we met een uitbreiding van 10% van ons bosareaal zouden vastleggen. Daarnaast willen we CO2 vastleggen door bestaand bos en landschapselementen te revitaliseren. De ambitie heeft betrekking op gebieden binnen en buiten het NNN. Realisatiekansen zijn vooral gebonden aan grondsoort en landschapstype. Weidevogelgebieden worden ontzien van bebossing. Ook hecht de provincie Fryslân veel waarde aan het behoud van goede landbouwgronden. De doelen laten zich weliswaar in megatonnen, procenten en hectares uitdrukken, maar in de realisatie komt het er vooral op aan om keuzes op basis van kwaliteit en effectiviteit te maken. Juist daarom is het goed dat provincies hun eigen strategie volgen. Elk hebben zij immers hun eigen landschapstypen, kernkwaliteiten, beleidsopgaven en maatschappelijk kader waar de strategie in moet landen.

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt en Mark van Benthem (Stichting Probos), Mathijs Dijkstra en Quiryn Kaasschieter (LAOS Landschapsarchitecten)
opdrachtgever(s): Provincie Fryslân 
periode van uitvoering: 2021 -2022