Skip to main content

Factsheets Klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur. Herziening 2022.

23 april 2022

Martijn Boosten(Probos), Bas Lerink (WUR), Vincent Lokin (Arboribus Silva), Mart-Jan Schelhaas (WUR), april 2022

Een praktische handreiking voor effectief klimaatslim bos- en natuurbeheer en toepassing van hout.

Deze Factsheets zijn opgesteld in het najaar van 2019 en herzien in de winter van 2021-2022. De Factsheets zijn bedoeld als praktische rekenhulp voor het inschatten van het mitigatie-effect van klimaatmaatregelen met Bomen, Bos en Natuur (BBN). Aanleiding voor het opstellen van de factsheets was de behoefte van partijen (zowel overheden als private initiatiefnemers) aan een eenduidige en toegankelijke beschrijving van de maatregelen waarmee inhoud kan worden gegeven aan de klimaatmitigatie-opgave van het Klimaatakkoord met bomen, bossen en natuur. Die opgave is om uiterlijk in 2030 tenminste 0,4 tot 0,8 Mton CO2 per jaar additioneel vast te leggen. Op verzoek van de Projectgroep Bomen, Bossen en Natuur (BBN) heeft een team van Probos, WUR en Arboribus Silva deze Factsheets in korte tijd samengesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van kengetallen die zijn gebruikt voor het opstellen van het Klimaatakkoord en van inzichten die voortkomen uit de BBN-‘klimaatenvelop’ pilots en die voortdurend worden bijgewerkt in de Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer.

De herzieningen zijn vooral gericht op uitbreiding van het aantal factsheets. De nieuwe factsheets zijn:

• Bodemkoolstof onder nieuw bos
• Spontaan bos
• Struweelhaag

Daarnaast is er een bandbreedte voor CO2-vastlegging ingevoerd bij maatregelen waar de variatie in uitvoering te groot is voor een generiek kengetal.