Skip to main content

Plan plantmateriaal en bescherming genenbronnen bomen en struiken

02 juli 2020

In november 2020 is de Bossenstrategie tot stand gekomen. Hierin zijn stevige ambities voor de komende tien jaar neergelegd:
- 37.000 hectare nieuw bos;
- vitaliseren van bestaande bossen; en
- nieuwe landschappelijke beplantingen en agroforestry.

Deze ambities betekenen een enorme plantopgave voor het komende decennium. Essentieel is dat er bij die plantopgave gebruik wordt gemaakt van geschikt plantmateriaal. Dit is namelijk bepalend voor het functioneren van bossen en beplantingen over vele decennia. Aan de grote plantopgave kan alleen worden voldaan als de hele keten van uitgangs- en plantmateriaal op orde is: van bescherming en verbetering van zaadbronnen, via het op tijd bestellen en kweken van gegarandeerd geschikt plantmateriaal, tot en met de juiste toepassing en kennis daarover bij eindgebruikers. Dit geldt zowel voor de keten van autochtoon inheems plantmateriaal gericht op natuurbos en landschappelijke beplantingen als voor de keten van bosbouwkundig materiaal gericht op toepassing in multifunctioneel bosbeheer.

In december 2020 is er een werkgroep ingesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad voor plantenrassen, LTO, Staatsbosbeheer, Landschappen NL, de provincies, het ministerie van LNV en Probos. Probos werkt samen met de andere leden van de werkgroep aan een plan voor het beschermen van waardevolle genenbronnen van bomen en struiken en het borgen van de toekomstige beschikbaarheid van plantmateriaal.

Informatie

uitvoerder(s):  Martijn Boosten & Jasprina Kremers (Probos)
opdrachtgever(s): Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2020-2021