Cultuurhistorie speelt een ondergeschikte rol bij de aanleg van deze nieuwe bossen. Dit is een bedreiging voor het streekeigen karakter van deze gebieden en er wordt een interessante kans gemist om dit juist te versterken.

Uit gesprekken met bebossers blijkt dat het niet zozeer onwil is dat cultuurhistorie geen of een ondergeschikte rol speelt bij de totstandkoming van nieuwe bossen. Het is eerder onbekendheid en gebrek aan kennis. Het is daarom belangrijk om kennis op te bouwen over de wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen, in dit geval bosaanleg, en cultuurhistorie en deze vervolgens te communiceren met relevante groepen in de samenleving. Doel van dit project is dan ook om mensen die betrokken zijn bij bosaanleg te inspireren en te motiveren om cultuurhistorie te gebruiken als inspiratiebron bij het opstellen van bebossingsplannen en hen de nodige kennis aan te reiken.
Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg is een nieuw onderwerp. Om voldoende mensen uit de moeilijk bereikbare doelgroep te laten kennismaken met dit onderwerp is het noodzakelijk om op verschillende manieren te communiceren. Vandaar dat er voor gekozen is om vier verschillende activiteiten uit te voeren:

Ontwerpateliers:
Bebossers zijn over het algemeen praktische mensen. Die moet je iets kunnen laten zien en doen. Daarom is er in het project voor gekozen om vier ontwerpateliers te organiseren op basis van concrete cases. Het betreft bebossingsprojecten die nog (net) niet in de fase van bosontwerp zitten. In de vier ontwerpateliers zullen deskundigen uit allerlei disciplines (ontwerpers, bosbouwers, bebossers etc.) gevraagd worden bebossingsplannen te maken voor deze toekomstige boslocaties, waarbij cultuurhistorie als inspiratiebron dient. Deze ontwerpateliers dienen enerzijds om kennis over te dragen aan de deelnemers en ze ervaring op te laten doen met het gebruik van cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg, maar is ook bedoeld om kennis op te bouwen. Deze kennis kan vervolgens worden gebruikt voor de andere communicatie-activiteiten in dit project.

Voorlichtingsbijeenkomsten:
In het project zullen zes regionale bijeenkomsten georganiseerd worden.

Artikelen:
Er zullen artikelen verschijnen in vakbladen voor alle disciplines.

Boek:
Het boek ‘De aanleg van geïntegreerde bossen’ is uitverkocht, maar er is nog veel vraag naar. Zo wordt het boek bijvoorbeeld gebruikt in de opleidingen bos- en natuurbeheer op Hogeschool Larenstein en op enkele AOC’s. Ook in de praktijk is duidelijk te zien dat het boek effect heeft. In de eerste uitgave was cultuurhistorie niet opgenomen, maar tijden veranderen. In de herziene uitgave zal cultuurhistorie een prominente plaats gaan innemen. De verwachte verschijningsdatum is december 2007.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen, Martijn Boosten en Mark van Benthem
opdrachtgever(s): Belvedere, Provincie Drenthe, Habitura, Nationaal Groenfonds, BUS
periode van uitvoering: 2007 - 2008

Resultaten

boek:
verslagen:
artikelen:
rapport:
  • Cultuurhistorie als inspiratiebron bij de aanleg van nieuwe bossen - Intern
    december 2008

Tags

label