Skip to main content

Probos partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

18 mei 2021

Wageningen, 18 mei 2021

Probos stelt als kennisinstituut het belang van het bos centraal. Ons team van experts zet zich in voor duurzaam bosbeheer en bosuitbreiding in Nederland én daarbuiten. Wij ontwikkelen onafhankelijke praktijkgerichte kennis voor terreinbeheerders, beleidsmakers, NGO’s en andere organisaties in de bos- en houtketen in Nederland en daarbuiten. 

We zetten ons al jaren in voor biodiversiteit en bekrachtigen dit nu door ons als partner aan te sluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, zodat we kennis uit kunnen wisselen en samen met de andere partners ons inzetten voor biodiversiteitsherstel in Nederland.

Bossen herbergen een groot deel van de biodiversiteit. Natuurlijke dynamiek is in het huidige Nederlandse bos veelal uitgeschakeld, de variëteit aan bostypen en bosontwikkelingsfasen is beperkt, het areaal is versnipperd en de bodem in veel bossen degradeert. Hierdoor blijft de biodiversiteit achter. Daarom zetten wij ons ervoor in dat er een integrale visie wordt ontwikkeld op het Nederlandse bos, waarin biodiversiteit op landschapsschaal wordt meegenomen.

Meer bossen en bomen kunnen bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit, waarbij er moet worden gezocht naar plekken waar bossen, landschapselementen en agroforestry een grote meerwaarde hebben en het (historische) landschap weer helpen aankleden en de biodiversiteit versterken. Een belangrijke bedreiging voor boshabitattypen is de ongunstige staat van de hydrologie, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, en de hoge stikstofdepositie. Wij willen bijdragen aan systeemherstel én bosuitbreiding stimuleren, met in het bijzonder aandacht voor de zeldzame bostypen.

In onze meerjarenstrategie is bos en biodiversiteit opgenomen als onderdeel van toekomstbestendig bosbeheer.

Commitment aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

  • Wij voeren toegepast onderzoek uit naar alternatieve vormen van bosbeheer die zowel gunstig zijn voor de biodiversiteit als voor andere functies van het bos, zoals koolstofopslag en recreatie. Een aantal recente voorbeelden zijn onderzoek naar een alternatieve inrichting en bosbeheer onder hoogspanningsleidingen in opdracht van TenneT, een onderzoek naar de impact van de graasdruk op de bosverjonging op de Veluwe en een advies over de revitalisering van de Nederlandse bossen in het kader van de Nederlandse Bossenstrategie.
  • Wij zetten ons in voor bosuitbreiding die bijdraagt aan de biodiversiteit. Een voorbeeld hiervan is de organisatie van een ontwerpwedstrijd voor een nieuw leembos in opdracht van ARK Natuurontwikkeling. Daarnaast ondersteunen wij provincies bij hun bosuitbreidingsplannen.
  • Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het combineren van bomen, bossen, landschapselementen en landbouw met als doel de biodiversiteit op landbouwgronden te vergroten. Zo doen wij onderzoek naar een gewascode voor agroforestry, pilots met kippenuitlopen en het aanleggen van landschapselementen in Gelderland.
  • Wij bieden praktische cursussen aan over bodembiologie bij bosbeheer, laanbeheer voor vleermuizen en bosbeheer en biodiversiteit. Hoofddoelgroep voor deze cursussen zijn bosbeheerders. Ook bieden wij cursussen aan over de bestrijding van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop.
  • Kennisontwikkeling binnen de sector is een belangrijk onderwerp voor ons. Zo zijn wij, samen met het Vlaamse Inverde, uitgever van het ‘Praktijkboek Bosbeheer’. Het boek speelt een centrale rol in het colloquium van zowel de HBO als de MBO opleidingen Bos en Natuurbeheer.

Dit commitment draagt bij aan de volgende succesfactoren van het Deltaplan

  • Het creëren van draagvlak en gedeelde waarden;
  • Verdienmodellen voor grondgebruikers;
  • Kennis, innovatie en educatie;
  • Samenwerken op gebiedsniveau;
  • Infranatuur.

Meer informatie

Contactpersoon: Anne Reichgelt
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.