Skip to main content

Rapporten: 2023

Praktijkproef verwijderen Aziatische duizendknopen met met Roots Reset® met bioafdekking

In 2019/2020 is een praktijkproef uitgevoerd om de effectiviteit van de Roots Reset®-methode met folie-afdekking te onderzoeken. Sindsdien is onderzocht hoe het gebruik van plastic folie kan worden beperkt. In deze praktijkproef is een nieuwe variant van Roots Reset getest waarbij een bio-based afdekking is toegepast. Op deze wijze hoeft er naderhand geen folie verwijderd te worden en zou één werkgang voldoende zijn, controles en nazorg uitgezonderd. Vooral in wegbermen of andere plekken waar zo min mogelijk werkgangen gewenst zijn, biedt dit kansen. Deze variant wordt ook wel Roots Reset® met bio-afdekking genoemd

Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer

Gera op den Kelder (Probos),  Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Casper de Groot (Staatsbosbeheer), Leo Goudzwaard (WUR), Hinke Wiersma (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Joyce Penninkhof (Probos), Inge Verbeek (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland), Arjan Mostert (Staatsbosbeheer), december 2023.

Drie factsheets van aanvullende boomsoorten voor Nederland t.w. Taxus, Zeeden en Zwarte walnoot.

Functievervulling bossen in Nederland 2022

Gino van Maaren, Gera op den Kelder, Guus Beerkens, Jan Oldenburger en Anne Reichgelt, juli 2023

Vanuit het beleid is er al langere tijd behoefte aan extra informatie over de functievervulling en ontwikkelingen van bossen in Nederland. Deze behoefte is als gevolg van de toegenomen aandacht voor bossen in het algemeen, en door de landelijke Bossenstrategie in het bijzonder, alleen maar toegenomen. Dit was en is de aanleiding voor het opzetten van deze rapportage gericht op het geven van inzicht in de functievervulling van bossen in Nederland.

Houtproductie en -gebruik in Nederland in 2021

Jan Oldenburger, Sander Teeuwen , Guus Beerkens, Gera op den Kelder en Gino van Maaren, februari 2023

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2021

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit laat al decennialang bos- en houtstatistieken opstellen, zodat een langjarige tijdreeks van bos- en houtcijfers beschikbaar is. Deze informatie is de basis voor de ontwikkeling en implementatie van bosbeleid (Bossenstrategie, provinciale bosvisies), maar ook beleid voor: groene (circulaire) economie en grondstoffenvoorziening; hernieuwbare energie (biomassagebruik); klimaatadaptatie en -mitigatie; CO2-vastlegging landgebruik (LULUCF); economie en financiering van de natuur- en bossector; EU-houtverordening en FLEGT; duurzaam bosbeheer en duurzame ketens.