Skip to main content

Rapporten: 2018 en ouder

Soil compaction and deformation in forest exploitation

Jasprina Kremers & Martijn Boosten, december 2018

A literature review on causes and effects and guidelines on avoiding compaction and deformation.

Voor een Nederlandse samenvatting van het rapport, klik hier.

Wateren van hout

Mark van Benthem & Sander Teeuwen, november 2018

Literatuurstudie naar de effecten en toepassingen van gewaterd inlands hout

Doel van deze literatuurstudie is in beeld te brengen wat de huidige kennis is omtrent het wateren van hout. Opdrachtgever Rijkswaterstaat (RWS) gebruikt deze kennis om te beoordelen in hoeverre het wateren van hout voor RWS interessant is en mogelijkheden biedt voor: 1) het beschikbaar stellen van waterplaatsen; 2) een deel van het hout dat vrijkomt uit beheer en onderhoud en 3) het toepassen van hout binnen het areaal van RWS.

De notitie vat de voor RWS belangrijkste informatie samen. Elk hoofdstuk begint met een kort kader dat de informatie samenvat. Geïnteresseerden kunnen vervolgens in het betreffende hoofdstuk lezen waar de conclusie op gebaseerd is.

Tratamiento de madera por inmersion en agua

Mark van Benthem & Sander Teeuwen, noviembre de 2018

Estudio de la bibliografia sobre los efectos y usos de la madera nacional, tratada por inmersion en agua

Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2017

Jan Oldenburger, Sander Teeuwen, Jasprina Kremers, Mark van Benthem en Harm Bolle, december 2018

De marktmeting duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2017 is erop gericht inzicht te verkrijgen in het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2017, maar ook om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het achterblijven van marktsegmenten in verduurzaming.

Verse houtige biomassa in de provincie Utrecht. Onderzoek naar het beschikbaar potentieel aan shreds en chips en aanbevelingen voor mobilisatie

Martijn Boosten (Probos), David Borgman (Borgman Beheer Advies), Joyce Penninkhof (Probos) & Maurits de Groot (Borgman Beheer Advies), november 2018

Verse houtige biomassa, in de vorm van chips en shreds, uit bos, landschap en de bebouwde omgeving is momenteel een belangrijke bron voor de opwekking van hernieuwbare energie en op termijn voor de productie van biobased materialen en chemicaliën. De verwachting is dat de vraag naar verse houtige biomassa sterk zal toenemen. De provincie Utrecht is ambitieus in haar energie- en klimaatdoelstellingen. Zij wil energieneutraal zijn in 2040 en heeft hiervoor een energieagenda opgesteld. Hiervoor is het van belang dat ze zicht heeft op het potentieel aan verse houtige biomassa in de provincie. In opdracht van de provincie hebben Probos en Borgman Beheer Advies onderzoek gedaan naar het potentieel aan shreds en chips binnen de provincie en de mogelijkheden voor aanvullende en duurzame mobilisatie van biomassa.

Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016

Dries Van der Heyden, Bert De Somviele (BOS+), Mark van Benthem, Jan Oldenburger, Jasprina Kremers (Stichting Probos) en Valentijn Bilsen (IDEA Consult), april 2018

Marktstudie, perspectieven en aanbevelingen voor een herziening van het bestaande Sectoraal Akkoord

Om de vooruitgang in het kader van het ‘Sectoraal Akkoord van 1 maart 2011 ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen’ te monitoren, werd voor de derde maal het aandeel FSC- en PEFC-gecertificeerd (hierna: gecertificeerd) hout bij primaire houtproducten op de Belgische markt in beeld gebracht. Bovendien is naar aanleiding van de plannen om een nieuw Sectoraal Akkoord op te starten, ook (verkennend) onderzoek gedaan naar gecertificeerd hout bij secundaire houtproducten en papier en karton. Verder werden ook de herkomst en de evolutie van gecertificeerde houtproducten onderzocht en is een voorstel gedaan voor een toekomstige rapportering van het aandeel gecertificeerde houtproducten. Uit de resultaten zijn vervolgens conclusies getrokken en werden aanbevelingen geformuleerd om het gebruik van duurzame/verantwoorde houtproducten te stimuleren.