Skip to main content

Rapporten: 2019

Onderzoek ontkieming zaden Japanse duizendknoop

Chris van Dijk, Willem de Visser (WUR), Joyce Penninkhof, Jasprina Kremers, Coen de Kleine, Martijn Boosten (Probos), december 2019

Op steeds meer plekken in Nederland komen Aziatische duizendknopen (Japanse, Sachalinse en Bastaardduizendkoop) voor. Deze Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten, die zeer moeilijk te bestrijden en te beheersen zijn. De planten hebben lange en sterk vertakte ondergrondse wortelstokken. In het voorjaar groeien vanuit de knopen op de wortelstokken in korte tijd veel, dicht bij elkaar staande stengels, met bladeren met een groot bladoppervlak. 

Stand van zaken bos in Nederland

Jan Oldenburger, November 2019

Deze factsheet is opgesteld op verzoek van het ministerie van LNV als achtergronddocument voor de werksessie op 20 en 22 november 2019

Het ministerie van LNV en de provincies werken momenteel samen aan een Bossenstrategie voor Nederland. Aanleiding vooreen overkoepelende bossenstrategie is de constatering dat meer samenhang nodig is tussen bossen-, natuur-en klimaatbeleid. De afspraken die gemaakt zijn in het klimaatakkoord vragen om een uitwerking, bossen staan wereldwijd onder druk en tussen natuurdoelen en klimaatdoelen ontstaan spanningen. Houtkap roept meer dan eens veel emoties en vragen op in de maatschappij. Daarom komen provincies en Rijk samen met een bossenstrategie. Eind dit jaar wordteen hoofdlijnennotitie met ambities en overwegingengepubliceerd. In het voorjaar volgt er een tweede notitie die op de uitvoering is gericht.

Unlocking Sustainable Tropical Timber Market Growth Through Data

George White (GTF), Mark van Benthem, Jan Oldenburger & Sander Teeuwen (Probos), November 2019

Between 25% and 32% of the primary tropical timber imported into the EU28 was exposed to sustainable timber certification, reveals the latest Probos and GTF Tropical Timber Market Data report. There exist great room for improvement and this number demands decisive action by all stakeholders.

The seven main importing countries (Belgium, France, The Netherlands, Italy, United Kingdom, Germany and Spain) together represent approximately 90% of the EU28 primary tropical timber product import. The concentration of imports in these seven countries provides a strong lever for change. A rapid shift towards sustainable timber could have wide-ranging consequences for the world’s tropical forests.

Erfgoed in het bosbeheer

Martijn Boosten & Joyce Penninkhof, oktober 2019

Handleiding voor het integreren van erfgoedwaarden in het beheer

Bossen herbergen een breed scala aan erfgoedwaarden. Bossen zijn rijk aan cultuurhistorische en archeologische sporen die door eeuwenlang menselijk gebruik van het landschap zijn achtergebleven. Denk bijvoorbeeld aan hakhoutrelicten, wildwallen, grenspalen, leemkuilen, lanen, sprengen, rabatten, karrensporen, landweren, grafheuvels en raatakkers. Bossen herbergen ook patronen die samenhangen met de ontstaansgeschiedenis van het landschap, zoals verkavelingspatronen, historische wegennetten, bewoningsplekken, ontwateringstelsels en historische tuin- en parkontwerpen. Een deel van dit erfgoed heeft een beschermde status als (rijks)monument, maar het merendeel van het erfgoed heeft geen officiële monumentenstatus. Dit maakt dit erfgoed echter niet minder waardevol. Bosbeheerders hebben daarom een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met erfgoed om te gaan. Temeer omdat bossen nog talloze onbekende en onontdekte erfgoedwaarden bevatten, zowel ondergronds als bovengronds. Voor het bosbeheer biedt dit uitdagingen, maar ook kansen. Deze handleiding gaat daar nader op in en biedt praktische handvatten voor het omgaan met erfgoedwaarden. Deze handleiding bundelt de kennis en ervaring die de afgelopen jaren in Nederland is opgedaan met erfgoed in bos- en natuurgebieden.

Landelijk protocol Aziatische duizendknopen

Jelle Faber (Aequator Groen & Ruimte), Joyce Penninkhof (Probos), Martijn Boosten (Probos) en Luuk de Vetten (Geofoxx milieu expertise), oktober 2019

Dit protocol heeft tot doel om een uniforme aanpak te bieden waarmee verspreiding van Aziatische duizendknopen wordt voorkomen. Het protocol is in 2019 in samenspraak met een brede gebruikersgroep is opgesteld. 

Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger

Joyce Penninkhof & Martijn Boosten, oktober 2019

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Probos werkt samen met andere partijen aan diverse praktijkproeven om deze soort te bestrijden en te beheersen. In opdracht van de provincie Gelderland heeft Probos in 2018 een praktijktest met het verwijderen van de duizendknoop gedaan waarbij gebruik is gemaakt van een grondzuiger. De test heeft meer inzicht gegeven in: 1) in hoeverre met een grondzuiger de wortels van Aziatische duizendknoop kunnen worden blootgelegd, zodat ze makkelijk handmatig te verwijderen zijn; 2) in hoeverre de opgezogen grond nog (levensvatbare) wortelresten van duizendknoop bevat; 3) of deze methode geschikt is voor het verwijderen van kleine duizendknoophaarden; 4) en wat de kosten van het toepassen van deze methode zijn.

De weggezogen grond wordt gemonitord op eventuele achtergebleven wortelresten en hergroei daaruit tot het einde van het groeiseizoen in 2019.