Skip to main content
Werkveld:

Meer bos en bomen

Bomen en bossen zijn onmisbaar voor mens en natuur. Ze herbergen een keur aan plantenen diersoorten, vangen fijnstof af, leggen CO2 vast, zuiveren en houden water vast en bieden verkoeling. Daarom zet Probos zich in voor bosuitbreiding. Dat doen we door het ontwikkelen en uitdragen van kennis, instrumentaria en praktijkvoorbeelden. Overigens niet alleen op het gebied van het bos en plantsoen, maar ook op het gebied van ruimtelijke inpassing, slimme functiecombinaties en kosten en baten.

Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland

Bomen en bossen leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. Ze produceren hout, verfraaien het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren lucht, leveren energie en schoon water, helpen het klimaat door CO2 vast te leggen, hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer en produceren hout. Bomen en bossen dragen bij aan een mooie leefomgeving, wat bedrijven en toerisme aantrekt en de vastgoedwaarde doet stijgen. Bossen en agrarisch gebied zijn verreweg de meest bezochte ‘groene’ bestemmingen in Nederland . Kortom: er is veel behoefte aan meer bomen en bos in het Nederlandse landschap. Echter, grond is in Nederland schaars, daarom moet er worden gekeken naar slimme functiecombinaties.

Agroforestry in kippenuitlopen

Nederland kent ruim 2.700 hectare kippenuitloop . Per bedrijf is er al gauw sprake van 6 tot 8 hectare uitloop. In deze uitlopen liggen grote kansen voor agroforestry. Door de aanplant van bomen in kippenuitlopen wordt niet alleen het welzijn van de kippen verbeterd, maar kan er tevens een bijdrage worden geleverd aan de vastlegging van CO2.

Plan bos- en houtsector levert bijdrage aan klimaatdoelen

De Nederlandse bos- en houtsector heeft een plan ontwikkeld om met bos, beplantingen en hout(vezel) bij te dragen aan de realisatie van de klimaatafspraken van Parijs. Investeren in bos levert drie keer winst op: het langdurig opslaan van CO2; méér en slimmer benutten van hernieuwbare en duurzame grondstof en een mooi bos met grotere biodiversiteit en recreatiemogelijkheden. Stichting Probos heeft actief meegewerkt aan het opstellen van het plan en is één van de ondertekenaars.

Boscertificatensysteem (bosaanleg, Groenfonds)

Probos is partner in het Boscertificatensysteem van het Nationaal Groenfonds, dat een financiële bijdrage levert aan projecten voor nieuwe bosaanleg in Nederland. Probos is verantwoordelijk voor de bosbouwkundige beoordeling, berekening van de CO2-vastlegging per project en de opleveringscontrole. Zij adviseert het Nationaal Groenfonds over bosbouwkundige aspecten van de ingediende projecten.

Nieuwe Malebossen: van theorie naar praktijk

In 2011 heeft Probos in opdracht van InnovatieNetwerk het concept “Nieuwe malebossen” ontwikkeld en beschreven. Dit heeft zij gedaan op basis van de historische werking en organisatie van malebossen in Nederland. Malebossen zijn in de 13de eeuw in Nederland ontstaan als gevolg van de grote druk die er, als gevolg van de bevolkingsgroei, op de bossen werd uitgeoefend.

SBB studiedag over de aanleg en het beheer van bossen op rijke gronden

Het Alblasserbos is 25 jaar geleden aangelegd. Het IJsselbos nabij IJsselstein gaat binnenkort de grond in. De afgelopen halve eeuw is er in de Randstad ruim 3000 ha bos op rijke grond geplant.

Kwaliteitsplan bosaanleg

Er worden in Nederland talloze nieuwe bossen aangelegd, onder andere door en voor Staatsbosbeheer. Om de kwaliteit van deze nieuwe bossen te waarborgen en/of te verhogen gaat Probos in samenwerking met Staatsbosbeheer een kwaliteitsplan voor bosaanleg ontwikkelen. De resultaten hiervan zullen ook worden gebruikt bij de volledige herziening van het boek ‘De aanleg van nieuwe bossen’.

Cultuurhistorie als inspiratiebron bij bosaanleg

Cultuurhistorie speelt een ondergeschikte rol bij de aanleg van deze nieuwe bossen. Dit is een bedreiging voor het streekeigen karakter van deze gebieden en er wordt een interessante kans gemist om dit juist te versterken.

Agrosaline bosbouw (bosaanleg) in Mexico

Probos werkt mee aan aanleg eerste ‘zoutwaterbos’ ter wereld. Natuurlijk zijn er de mangrovebossen, maar in de kurkdroge delta van de rivier Colorado in Mexico gaat het om compleet andere omstandigheden. In 2006 zijn met begeleiding van Probos de eerste 12.000 zoutminnende bomen geplant.

Aanplantactie natuurlijke bosranden

Natuurlijke bosranden zijn cruciaal voor veel plant- en diersoorten. Toch zijn er in Nederland maar weinig goed ontwikkelde natuurlijke bosranden te vinden. Hoog tijd dus dat er meer bosranden worden aangelegd. Probos heeft daarom in samenwerking met Bronnen voor nieuwe natuur een aanplantactie op touw gezet om de aanplant van bosranden op geschikte plaatsen te stimuleren.

Aanplantproject zwarte populier

De populier is ongetwijfeld één van de meest aangeplante boomsoorten in Nederland. Maar het is vooral de Euramerikaanse of Canadapopulier die veel is aangeplant.

Planologische aspecten van bosaanleg

In het kader van het bosvoorlichtingsproject KISbos werd aandacht besteed aan de financiële, organisatorische, fiscale, bosbouwkundige en planologische aspecten van bosaanleg.