Skip to main content
Werkveld:

Gegevensvoorziening

Betrouwbare statistieken en marktgegevens zijn van groot belang voor de kwaliteit van beleid, onderzoek en investeringsbeslissingen. Probos is de gegevensautoriteit op het gebied van bos en hout gerelateerde statistieken. Zij verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken.

Bosstatistieken Jaakko Poyry

Aanleveren van specifieke Nederlandse bosstatistieken aan Jaakko Poyry

EFFECT-EU Forest renewable energy

Doel is het in beeld brengen van het biomassa-potentieel van de Europese bossen in relatie tot de verwachte vraag naar duurzame energie (electriciteit en warmte) en de mogelijkheden nagaan om de oogst van biomassa te stimuleren, zowel van onbenut boshout, de aanleg van nieuwe bossen en energieteelt in korte omloop bossen. Bovendien zal de potentiële bijdrage van boshout in Europa worden vertaald in termen van vermeden broeikasgas-emissies als een bijdrage aan het Kyoto-protocol.

CD-ROM Nederlands Bos in Beeld

Het voormalige boekje Nederlands Bos in beeld is volledig herzien en opnieuw opgemaakt en als CD-rom vormgegeven. De meest actuele informatie over ons bos staat als platte tekst en in de vorm van een groot aantal tabellen en grafieken op www.bosinfo.nl (niet meer aanwezig) onder de knop “bos in beeld’.

Marktstudie oud hout, resthout en boshout

Marktstudie naar beschikbaarheid populierenhout

Automatiseringswerkzaamheden Bosschap

Detachering op aanvraag.