Skip to main content
Werkveld:

Gegevensvoorziening

Betrouwbare statistieken en marktgegevens over bos en hout zijn van groot belang voor beleid, onderzoek en bosbeheer. Probos verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken. Probos is dé gegevensautoriteit op het gebied van bos- en houtgerelateerde statistieken. Wij gaan voor innovaties in dataverzameling en het koppelen van (bos)data aan biodiversiteit en klimaat

Future Forest Monitoring (FutMon)

Probos coördineert het Nederlandse deel van het Europese project Future Forest Monitoring (FutMon www.futmon.org). FutMon is het vervolg op het Forest Focus Meetnet waaraan Nederland vanaf het begin heeft deelgenomen en wordt gefinancierd vanuit het Life+ programma.

EUwood

Het is de vraag of de bossen en andere houtige beplantingen in de EU voldoende hout kunnen leveren om in de toekomstige vraag vanuit de traditionele houtsector en de energiesector te kunnen voorzien.

Beheer LNV-bestanden

Probos beheert in opdracht van het Expertisecentrum LNV de archieven.

VVNH rapportage 2007 en VVNH halfjaarrapportage 2008 voor duurzaam geproduceerd hout

Probos inventariseert voor de VVNH het volume hout dat door haar leden wordt geïmporteerd. De nadruk ligt hierbij op het volume hout dat afkomstig is uit duurzaam gecertificeerd bos en dan met name om het hout dat met CoC certificaat wordt geïmporteerd.

Zelfvoorzieningsgraad

Lange tijd heeft Nederland een zelfvoorzieiningsbeleid gehad voor hout en houtproducten. Zoals we weten heeft dat beleid hopeloos gefaald, want de zelfvoorzieninsgraad is alleen maar teruggelopen.

Biomassa in China

Probos is door Shell gevraagd om in beeld te brengen wat de stand van zaken is met betrekking tot de productie van biomassa in China aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en wellicht een missie.

Ondersteuning VVNH beleidsplan

De VVNH heeft een ambitieus beleidsplan opgesteld met betrekking tot de handel in duurzaam geproduceerd hout. FORM en Probos zijn gevraagd om de uitvoering van dit beleidsplan voor te bereiden door middel van (landen)studies en het opstellen van werkplannen.

Bosstatistieken Jaakko Poyry

Aanleveren van specifieke Nederlandse bosstatistieken aan Jaakko Poyry

EFFECT-EU Forest renewable energy

Doel is het in beeld brengen van het biomassa-potentieel van de Europese bossen in relatie tot de verwachte vraag naar duurzame energie (electriciteit en warmte) en de mogelijkheden nagaan om de oogst van biomassa te stimuleren, zowel van onbenut boshout, de aanleg van nieuwe bossen en energieteelt in korte omloop bossen. Bovendien zal de potentiële bijdrage van boshout in Europa worden vertaald in termen van vermeden broeikasgas-emissies als een bijdrage aan het Kyoto-protocol.

CD-ROM Nederlands Bos in Beeld

Het voormalige boekje Nederlands Bos in beeld is volledig herzien en opnieuw opgemaakt en als CD-rom vormgegeven. De meest actuele informatie over ons bos staat als platte tekst en in de vorm van een groot aantal tabellen en grafieken op www.bosinfo.nl (niet meer aanwezig) onder de knop “bos in beeld’.

Marktstudie oud hout, resthout en boshout

Marktstudie naar beschikbaarheid populierenhout

Automatiseringswerkzaamheden Bosschap

Detachering op aanvraag.