Skip to main content
Werkveld:

Gegevensvoorziening

Betrouwbare statistieken en marktgegevens over bos en hout zijn van groot belang voor beleid, onderzoek en bosbeheer. Probos is dé gegevensautoriteit op het gebied van bos en hout gerelateerde statistieken. Probos verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken.

Uitvoering ISC enquête 2017

Op 4, 5 en 6 oktober 2017 organiseert GD Holz de International Softwood Conference in Hamburg. De gecombineerde ETTF en EOS marktenquête en de daaraan gelieerde marktrapporten van de verschillende deelnemende landen, vormen een belangrijke basis voor de inhoud van de ISC. Probos voert de gecombineerde ETTF en EOS marktenquête uit, verwerkt de gegevens en rapporteert de resultaten. Daarnaast zorgt Probos ervoor dat de landenrapporten die door de deelnemende landen worden opgesteld op tijd worden ontvangen en dat zij in het ISC’17 format worden omgezet en gepresenteerd.

Biomassapotentieel Gelderland

De provincie Gelderland wil graag inzicht in de hoeveelheid houtige biomassa die in potentie op een verantwoorde manier beschikbaar kan worden gemaakt binnen de provincie. In opdracht van de provincie heeft Probos samen met Borgman Beheer Advies een quick scan uitgevoerd om het verantwoord te oogsten potentieel houtige biomassa uit bos, landschap en bebouwde omgeving in kaart te brengen.

Independent Timber Market Monitoring (IMM)

De International Tropical Timber Organization (ITTO) heeft een contract ondertekend met de Europese Commissie om het project "Independent timber market monitoring: analysis of the reception of FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) licensed timber on the EU market as framed by VPAs (Voluntary Partnership Agreements)" te implementeren in het kader van de recente activiteiten van het ITTO-programma Bevorderen van de handel in tropisch hout en tropische houtproducten uit duurzaam beheerde en legaal geoogste bronnen.

Zevende Nationale Bosinventarisatie

Nederland heeft zich internationaal verplicht tot het rapporteren van veel bos-gerelateerde zaken zoals emissie van broeikasgassen, houtoogststatistieken en biomassa, volgens de regelingen UNFCCC en Kyoto (categorie Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF), Global Forest Resource Assessment (GFRA), International Tropical Timber Organisation (ITTO/ITTA) en Forest Europe (voorheen Ministerial Conference on Protection of Forests in Europe, MCPFE). Voor al deze rapportages zijn gegevens uit bosinventarisaties nodig. De internationale rapportages zijn terugkerende verplichtingen die om een regelmatige update van de basisgegevens vragen. De onderliggende data die voor deze internationale verplichtingen en rapportages nodig zijn, worden verzameld in nationale bosinventarisaties (NBI). Met het ondertekenen van de Klimaatconventie en het Kyoto Protocol heeft Nederland zich verplicht tot het verzamelen en beschikbaar stellen van data voor de rapportages en toekomstprojecties.

Biomassapotentieel Overijssel

In opdracht van de Provincie Overijssel heeft Probos op basis van bestaande gegevensbronnen, maar aan de hand van eigen aannames het biomassapotentieel in de provincie Overijssel ingeschat. Dit potentieel is vervolgens gerelateerd aan de door de provincie geformuleerde doelen voor meer hernieuwbare energie. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een informatiesessie in de Provinciale Staten.

VVNH monitoring 2016

De VVNH heeft Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen voor het aandeel duurzaam geproduceerd hout opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010 t/m 2015 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Marktscan afvalhout

Doel van dit project is het actualiseren van de beschikbare gegevens over de hoeveelheden en de afzetkanalen van gebruikt hout (afvalhout) in Nederland. Daarbij gaat het om Nederlands afvalhout dat op de Nederlandse markt of in het buitenland wordt verwerkt. Geïmporteerd afvalhout blijft daarbij voor zover mogelijk buiten beeld. Er wordt een overzicht gegeven van de spelers op de afvalhoutmarkt en daarnaast worden de stromen op gedetailleerd niveau in beeld gebracht. Indien mogelijk wordt de verhouding tussen A- en B-hout inzichtelijk gemaakt.

Eco2eco: Vraag en aanbod op de houtmarkt

De partners binnen het Eco2Eco-project willen de door hen gesignaleerde problemen met de productie en commercialisering van hout op
een grensoverschrijdende manier aanpakken. Zij werken aan oplossingen voor het vermarkten van hout en houtige biomassa voor materiaalgebruik en bio-energie en voor de productie van kwaliteitshout.

Toekomst hout

Voor de nabije toekomst wordt een sterk toenemende vraag naar hout verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt door de Renewable Energy Directive (Europese Commissie) waarvan de doelstelling voor een groot deel door houtige biomassa vervuld moet worden.

Herkomst tropisch hout op nederlandse markt (2015)

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006, 2009, 2012 en 2014 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel aantoonbaar duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2016 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht.

VVNH monitoring 2015

In het kader van het VVNH-beleidsplan “Wijs met hout” voor de periode 2010-2015 heeft de VVNH Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010 t/m 2014 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Review Hoofdstuk 6 State of Europe’s Forests 2015

Op verzoek van Forest Europe voert Probos de review uit van hoofdstuk 6 in het rapport: State of Europe’s Forest 2015. Hoofdstuk 6 behandelt de Sociaal economische functies en condities die mede bepalend zijn voor duurzaam bosbeheer, zoals de bezitsstructuur, de bijdrage van de bos- en houtsector aan het BNP en bijvoorbeeld ook de openstelling van het bos voor recreatie en cultuurhistorische waarden.

Houtstatistieken voor de VVNH

Voor de VVNH stelt Probos jaaroverzichten samen voor de import en export van hout en plaatmateriaal. Daarnaast schrijft Probos het jaarlijkse marktrapport dat de Nederlandse delegatie inbrengt in de Internationale Naaldhout Conferentie (ISC). Marktvoorspellingen voor de eerstkomende twee jaar maken hier onderdeel van uit. Ook wordt de jaarlijkse Joint ETTF & EOS statistical questionnaire ISC ingevuld.

Uitvoering ISC enquête 2015

Op 4, 5 en 6 november 2015 organiseert de Koninklijke VVNH de International Softwood Conference in de Koepelkerk in Amsterdam. De gecombineerde ETTF en EOS marktenquête en de daaraan gelieerde marktrapporten van de verschillende deelnemende landen, vormen een belangrijke basis voor de inhoud van de ISC. Probos voert de gecombineerde ETTF en EOS marktenquête uit, verwerkt de gegevens en  rapporteert  de resultaten. Daarnaast zorgt Probos ervoor dat de landenrapporten die door de deelnemende landen worden opgesteld op tijd worden ontvangen en dat zij in het ISC’15 format worden omgezet en gepresenteerd.

Nationale en internationale bos- en houtstatistieken (2015-2019)

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent. Daarvoor verzamelt zij jaarlijks cijfers over de Nederlandse rondhoutverwerking en de handel in (houtige) biomassa. Daarnaast bewerkt en analyseert zij de de gegevens uit de CBS-handelsstatistieken voor hout, pulp en papier en karton en de producten die daarvan worden gemaakt.

Essay LEI-bedrijfsresultaten

Elk jaar voert het LEI onderzoek uit naar de bedrijfsresultaten uit de particuliere bosbouw. Voor het laatste rapport is Probos gevraagd een essay te schrijven over nieuwe economische dragers.

Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050

Op 5 maart 2013 is door diverse partijen het Houtconvenant ondertekend. In het Houtconvenant zijn afspraken gemaakt om te komen tot een grotere oogst van houtige biomassa in Nederland. In september 2013 is het Energieakkoord afgesloten, waarbij doelen zijn gesteld voor het aandeel hernieuwbare energie in Nederland.

Monitoring duurzaam geproduceerd hout (2013)

In het najaar van 2014 brengt Probos in opdracht van het ministerie van I&M het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier dat in 2013 op de Nederlandse markt is gebracht in beeld. In 2006, 2009 en 2012 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Herkomst tropisch hout op Nederlandse markt (2013)

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006, 2009 en 2012 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2014 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht.

VVNH monitoring 2de helft 2014

In het kader van het VVNH-beleidsplan “Wijs met hout” voor de periode 2010-2015 heeft de VVNH Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en eerste helft 2014 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.