Skip to main content
Werkveld:

Gegevensvoorziening

Betrouwbare statistieken en marktgegevens over bos en hout zijn van groot belang voor beleid, onderzoek en bosbeheer. Probos is dé gegevensautoriteit op het gebied van bos en hout gerelateerde statistieken. Probos verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken.

Marktstudie België

In opdracht van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) brengt Probos in samenwerking met De &D Consult het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2012 in beeld.

Update statistiek van resthout en gebruikt hout

Bij de verwerking van rondhout, gezaagd hout en plaatmateriaal door houtzagerijen, timmerfabrieken, meubelmakers en emballagebedrijven komen aanzienlijke hoeveelheden resthout vrij.

UNECE Socio Econ indicators

Verbeteren van de rapportage over sociaal economische indicatoren in de Forest Europe enquête.

Nationale en internationale bos- en houtstatistieken (2012-2014)

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent.

Herkomst tropisch hout op Nederlandse markt

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006 en in 2009 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2012 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht. Gekoppeld aan en, waar mogelijk, ingebed in deze basis marktmeting wil IDH (Initiatief Duurzame Handel) graag weten wat het land van herkomst van het aandeel gecertificeerd en niet gecertificeerd tropisch hout (gezaagd hout en plaatmaterialen) op de Nederlandse markt is.

Houtbalans PBL

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt Probos jaarlijks de Nederlandse houtbalans op. De houtbalans, volgens de PBL specificaties, wordt door PBL gebruikt om het overheidsbeleid te toetsen en de Nederlandse voetafdruk te bepalen.

Updates ‘Forest in Mind’ Canadese ambassade

In opdracht van de Canadese ambassade wordt elk kwartaal een overzicht gegeven van ontwikkelingen in Nederland en Europa die relevant zijn voor de markt van Canadese houtproducten.

Bosomvorming in Nederland

De Boswet is grotendeels overgenomen in de nieuwe Natuurwet, maar er is wel een belangrijke verandering aangebracht. Deze verandering heeft betrekking op het feit dat bij de omvorming van bos in het kader van natuurontwikkeling er geen compensatie meer hoeft plaats te vinden.

Monitoring voortgang 32 PJ biomassa in 2020

De sector Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) voert sinds 2009 werkzaamheden uit in het kader van het afgesloten Agroconvenant Schoon & Zuinig.

Tailored Intelligence Tropical Timber

IDH (the Sustainable Trade Initiative) has asked CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) to develop a tailored market intelligence product in the field of tropical timber. The IDH Tropical Timber program focuses on sustainable forest management.

CBI Scenario planning: Impact of the European Timber Regulation for SME timber exporters in developing countries

CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) provides up-to-date EU market insights. It is a valuable source of intelligence for exporters to prepare and maintain their export marketing activities. CBI has asked Probos to provide a scenario planning regarding the European Timber Regulation.

Ondersteuning statistische verwerking 2de Vlaamse bosinventarisatie

Samen met Witteveen+Bos ondersteunt Probos de statistische verwerking van de gegevens uit de tweede Vlaamse bosinventarisatie.

Rekenmodel Biomassapotentieel

Door Probos is een rekenmodel ontwikkeld waarmee op relatief eenvoudige wijze het biomassapotentieel in een gebied kan worden berekend. Daarvoor zijn in de Nederlandse en buitenlandse literatuur groei- en oogstgegevens verzameld.

Future Forest Monitoring (FutMon)

Probos coördineert het Nederlandse deel van het Europese project Future Forest Monitoring (FutMon www.futmon.org). FutMon is het vervolg op het Forest Focus Meetnet waaraan Nederland vanaf het begin heeft deelgenomen en wordt gefinancierd vanuit het Life+ programma.

EUwood

Het is de vraag of de bossen en andere houtige beplantingen in de EU voldoende hout kunnen leveren om in de toekomstige vraag vanuit de traditionele houtsector en de energiesector te kunnen voorzien.

Beheer LNV-bestanden

Probos beheert in opdracht van het Expertisecentrum LNV de archieven.

VVNH rapportage 2007 en VVNH halfjaarrapportage 2008 voor duurzaam geproduceerd hout

Probos inventariseert voor de VVNH het volume hout dat door haar leden wordt geïmporteerd. De nadruk ligt hierbij op het volume hout dat afkomstig is uit duurzaam gecertificeerd bos en dan met name om het hout dat met CoC certificaat wordt geïmporteerd.

Zelfvoorzieningsgraad

Lange tijd heeft Nederland een zelfvoorzieiningsbeleid gehad voor hout en houtproducten. Zoals we weten heeft dat beleid hopeloos gefaald, want de zelfvoorzieninsgraad is alleen maar teruggelopen.

Ondersteuning VVNH beleidsplan

De VVNH heeft een ambitieus beleidsplan opgesteld met betrekking tot de handel in duurzaam geproduceerd hout. FORM en Probos zijn gevraagd om de uitvoering van dit beleidsplan voor te bereiden door middel van (landen)studies en het opstellen van werkplannen.

Biomassa in China

Probos is door Shell gevraagd om in beeld te brengen wat de stand van zaken is met betrekking tot de productie van biomassa in China aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en wellicht een missie.