Skip to main content
Werkveld:

Gegevensvoorziening

Betrouwbare statistieken en marktgegevens over bos en hout zijn van groot belang voor beleid, onderzoek en bosbeheer. Probos verzamelt, bewerkt, analyseert, communiceert en archiveert al decennialang statistieken. Probos is dé gegevensautoriteit op het gebied van bos- en houtgerelateerde statistieken. Wij gaan voor innovaties in dataverzameling en het koppelen van (bos)data aan biodiversiteit en klimaat

Uitvoering ISC enquête 2015

Op 4, 5 en 6 november 2015 organiseert de Koninklijke VVNH de International Softwood Conference in de Koepelkerk in Amsterdam. De gecombineerde ETTF en EOS marktenquête en de daaraan gelieerde marktrapporten van de verschillende deelnemende landen, vormen een belangrijke basis voor de inhoud van de ISC. Probos voert de gecombineerde ETTF en EOS marktenquête uit, verwerkt de gegevens en  rapporteert  de resultaten. Daarnaast zorgt Probos ervoor dat de landenrapporten die door de deelnemende landen worden opgesteld op tijd worden ontvangen en dat zij in het ISC’15 format worden omgezet en gepresenteerd.

Nationale en internationale bos- en houtstatistieken (2015-2019)

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent. Daarvoor verzamelt zij jaarlijks cijfers over de Nederlandse rondhoutverwerking en de handel in (houtige) biomassa. Daarnaast bewerkt en analyseert zij de de gegevens uit de CBS-handelsstatistieken voor hout, pulp en papier en karton en de producten die daarvan worden gemaakt.

Essay LEI-bedrijfsresultaten

Elk jaar voert het LEI onderzoek uit naar de bedrijfsresultaten uit de particuliere bosbouw. Voor het laatste rapport is Probos gevraagd een essay te schrijven over nieuwe economische dragers.

Biomassapotentieel NBLH-sector in 2020 en 2050

Op 5 maart 2013 is door diverse partijen het Houtconvenant ondertekend. In het Houtconvenant zijn afspraken gemaakt om te komen tot een grotere oogst van houtige biomassa in Nederland. In september 2013 is het Energieakkoord afgesloten, waarbij doelen zijn gesteld voor het aandeel hernieuwbare energie in Nederland.

Monitoring duurzaam geproduceerd hout (2013)

In het najaar van 2014 brengt Probos in opdracht van het ministerie van I&M het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en papier dat in 2013 op de Nederlandse markt is gebracht in beeld. In 2006, 2009 en 2012 heeft Probos eenzelfde studie uitgevoerd.

Herkomst tropisch hout op Nederlandse markt (2013)

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006, 2009 en 2012 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2014 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht.

VVNH monitoring 2de helft 2014

In het kader van het VVNH-beleidsplan “Wijs met hout” voor de periode 2010-2015 heeft de VVNH Probos gevraagd de monitoring van de beleidsdoelstellingen opnieuw voor haar rekening te nemen. Voor de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en eerste helft 2014 is deze monitoring inmiddels uitgevoerd.

Marktstudie België

In opdracht van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) brengt Probos in samenwerking met De &D Consult het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt in 2012 in beeld.

Update statistiek van resthout en gebruikt hout

Bij de verwerking van rondhout, gezaagd hout en plaatmateriaal door houtzagerijen, timmerfabrieken, meubelmakers en emballagebedrijven komen aanzienlijke hoeveelheden resthout vrij.

UNECE Socio Econ indicators

Verbeteren van de rapportage over sociaal economische indicatoren in de Forest Europe enquête.

Nationale en internationale bos- en houtstatistieken (2012-2014)

Probos vult jaarlijks de internationale houtenquêtes (Joint Forest Sector Questionnaire, JFSQ) voor Nederland in t.b.v. UNECE, FAO, EU, Eurostat en ITTO en treedt daarbij op als nationaal correspondent.

Herkomst tropisch hout op Nederlandse markt

Probos heeft in opdracht van het Ministerie van I&M in 2006 en in 2009 een marktstudie uitgevoerd naar het aandeel duurzaam (en legaal) geproduceerd hout op de Nederlandse markt. In 2012 wordt het marktaandeel opnieuw in beeld gebracht. Gekoppeld aan en, waar mogelijk, ingebed in deze basis marktmeting wil IDH (Initiatief Duurzame Handel) graag weten wat het land van herkomst van het aandeel gecertificeerd en niet gecertificeerd tropisch hout (gezaagd hout en plaatmaterialen) op de Nederlandse markt is.

Houtbalans PBL

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt Probos jaarlijks de Nederlandse houtbalans op. De houtbalans, volgens de PBL specificaties, wordt door PBL gebruikt om het overheidsbeleid te toetsen en de Nederlandse voetafdruk te bepalen.

Updates ‘Forest in Mind’ Canadese ambassade

In opdracht van de Canadese ambassade wordt elk kwartaal een overzicht gegeven van ontwikkelingen in Nederland en Europa die relevant zijn voor de markt van Canadese houtproducten.

Bosomvorming in Nederland

De Boswet is grotendeels overgenomen in de nieuwe Natuurwet, maar er is wel een belangrijke verandering aangebracht. Deze verandering heeft betrekking op het feit dat bij de omvorming van bos in het kader van natuurontwikkeling er geen compensatie meer hoeft plaats te vinden.

Monitoring voortgang 32 PJ biomassa in 2020

De sector Natuur, Bos, Landschap en Houtketen (NBLH) voert sinds 2009 werkzaamheden uit in het kader van het afgesloten Agroconvenant Schoon & Zuinig.

Tailored Intelligence Tropical Timber

IDH (the Sustainable Trade Initiative) has asked CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) to develop a tailored market intelligence product in the field of tropical timber. The IDH Tropical Timber program focuses on sustainable forest management.

CBI Scenario planning: Impact of the European Timber Regulation for SME timber exporters in developing countries

CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) provides up-to-date EU market insights. It is a valuable source of intelligence for exporters to prepare and maintain their export marketing activities. CBI has asked Probos to provide a scenario planning regarding the European Timber Regulation.

Ondersteuning statistische verwerking 2de Vlaamse bosinventarisatie

Samen met Witteveen+Bos ondersteunt Probos de statistische verwerking van de gegevens uit de tweede Vlaamse bosinventarisatie.

Rekenmodel Biomassapotentieel

Door Probos is een rekenmodel ontwikkeld waarmee op relatief eenvoudige wijze het biomassapotentieel in een gebied kan worden berekend. Daarvoor zijn in de Nederlandse en buitenlandse literatuur groei- en oogstgegevens verzameld.