Skip to main content

Bosberichten 1982 - 1986

De betekenis van de bossen in de IJsselmeerpolders voor de houtproduktie

De Nederlandse houtproduktie bedraagt rond 1 miljoen m3 . Daarmee wordt 65 % van het Nederlandse verbruik van rondhout gedekt maar slechts 8% van ons totale verbruik van hout en houtprodukten. Dit is de reden dat onze houtproduktie nogal eens wordt gebagatelliseerd en als' 'van marginale betekenis" wordt omschreven. Een dergelijke aanduiding gaat helaas nimmer gepaard met een goede analyse van de betekenis van die produktie voor houtbalans, inkomen van het bos en werkgelegenheid.

Houtproduktie in Nederland

"Ons land zal grote aandacht moeten besteden aan de houtproduktie. Niet alleen omdat hout schaars is, maar ook omdat de houtproducerende landen hun hout steeds meer zelf gaan verwerken. Daardoor valt of staat onze houtverwerkende industrie en daarmee een groot stuk werkgelegenheid met een grondstoffenvoorziening uit eigen land." Aldus Minister De Koning van Landbouw en Visserij in 1981 tijdens de "Week voor Bos en Natuur" van het Staatsbosbeheer.

De Stichting Bos en Hout

Hout is een uiterst belangrijk produkt. Het dient als brandstof en als grondstof voor tal van produkten. Als brandstof is het onmisbaar voor tallozen in de Derde Wereld, als grondstof levert het vele, in het leven van de mens en voor zijn welvaart en ontwikkeling niet meer weg te denken produkten als bouwhout, papier en tal van gebruiksvoorwerpen. Maar hout is des te belangrijker omdat het moeilijk te vervangen is door grondstoffen die even milieu-vriendelijk geproduceerd worden en met even weinig inzet van fossiele energie.