Skip to main content

Bosberichten 1987 - 1991

Bos en hout in Japan

Japan is economisch een boeiend land dat tot ver buiten zijn grenzen grote invloed op markten uitoefent. Dat geldt ook voor hout en houtprodukten, en dat voelt men in tal van landen tot in de bosbouw toe. Evenals bij veel andere markten is die groeiende invloed niet onomstreden. Maar niemand kan ontkennen dat hij wel te maken heeft met een visie op lange termijn, die men zich ook elders zou wensen, bijvoorbeeld in de EG.

Houtresten en houtafval, bijprodukten met meerwaarde

Tot voor kort werden houtresten gezien als afval. Ten onrechte, want ze vormen een uitstekende grondstof voor verschillende andere produkten. Over de hoeveelheid en de diverse bronnen van houtresten was tot nu toe weinig bekend. Wàs, want onlangs deed de vakgroep Bosbouw van de Landbouwuniversiteit Wageningen in samenwerking met de Stichting Bos en Hout onderzoek naar het onontgonnen terrein van de houtbijprodukten. Dit Bos en Hout Bericht geeft de belangrijkste resultaten weer.

Aanwas en oogst in het Nederlandse bos

Vier jaar geleden startte het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een onderzoek (HOSP) naar de jaarlijkse oogst in het Nederlandse bos. De eerste resultaten van dit omvangrijke en gecompliceerde project, dat mede tot stand gekomen is dankzij een belangrijke financiële bijdrage van het bedrijfsleven en het Ministerie van Economische Zaken, zijn meer dan opvallend te noemen. Het is duidelijk dat we vaak nog (te) weinig weten over het Nederlandse bos. Bovendien blijken bepaalde ingeburgerde inzichten niet te stroken met de resultaten van dit HOSP-project. Verder toont het project aan dat samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven snel tot goede resultaten kan leiden.

Het Nederlandse bosbouwbeleid in een crisis

Het gaat niet goed met het Nederlandse bosbouwbeleid, en dat is slecht voor de toekomst van ons bos. De bosbouwwereld en alles wat daarmee samenhangt is zo langzamerhand in opperste verwarring. Niemand weet wat de nationale overheid nu precies met de bosbouw en ons bos wil; misschien weet die overheid dat zelf ook niet meer. Er is sprake van een ondoorzichtig beleid, van enige lijn daarin is weinig te merken, en er worden ongewenste situaties geschapen die niet zo makkelijk zijn terug te draaien.

Bosbouw PR in Engeland

In het begin van dit jaar bracht het hoofd PR en Algemene voorlichting van de SBH een bezoek aan Engeland om te zien hoe het daar is gesteld met de PR voor de bosbouw. Haar bevindingen leidden onlangs tot een gesprek over dit onderwerp in Edinburgh tussen vertegenwoordigers van de Forestry Commission (het Staatsbosbeheer van Groot-Brittannië) en een Nederlandse groep, bestaande uit de adjunct-directeur NBLF van het Ministerie van LNV, de adjunct-directeur van het Staatsbosbeheer, de secretaris van het Bosschap, de directeur van de SBH en de PR-specialisten van Staatsbosbeheer en SBH. Frazer Lindsay, hoofd van de Divisie PR en Voorlichting van de Forestry Commission schreef voor deze gelegenheid een toelichting op de PR-strategie van zijn organisatie. Een toelichting die we zonder meer de moeite waard vonden om te publiceren als Bos en Hout Bericht.

Bosontwikkeling in Noord Nederland

De Stadsherberg in hartje Assen stond op woensdag 29 mei jl. in het teken van de bosontwikkeling in Noord-Nederland. De directie Bos- en Landschapsbouw organiseerde op die dag een minisymposium ter gelegenheid van het verschijnen van de nota: "Bosvisie Noord Nederland". Peter Schütz was een van de ongeveer 170 aanwezigen en verwerkte zijn indrukken tot een Bos en Hout Bericht.