Skip to main content

Bosberichten 2022 - 2026

Wilt u ook op de hoogte blijven van de achtergronden binnen de bossector en de activiteiten van Stichting Probos?
Meld u dan aan voor onze digitale Bosberichten.

#3-2023 / Bossenmonitoring: essentieel voor vakkundig bosbeheer en doelmatig beleid

Sander Teeuwen en Robin Zwijgers, november 2023

In 2020 heeft het Rijk samen met de provincies de inmiddels welbekende Bossenstrategie opgesteld. Hierin staan onder andere de volgende ambities voor het Nederlandse bos: uitbreiding van het areaal met 37.400 hectare en, waar nodig, revitalisering van bestaande bossen. In het Nationaal en Provinciaal Programma Landelijk Gebied worden aanvullende ambities beschreven voor verbetering van de natuurkwaliteit.

Om deze ambities te kwantificeren, benodigde maatregelen te formuleren en beheer te evalueren, is informatie nodig over de huidige status en de ontwikkelingen van het bos. Bosinventarisaties vervullen een essentiële rol in het verschaffen van deze informatie en maken het mogelijk het beheer en de gestelde doelen objectief en systematisch te evalueren.

#2-2023 / Effecten van graasdruk op bosverjonging op de Veluwe

Joyce Penninkhof, juni 2023

In veel bossen op de Veluwe wordt de doorgaande cyclus van ontkiemende bomen, jonge bomen, volgroeide bomen en dode bomen belemmerd door een hoge wilddruk. De verjonging van loofbomen wordt aangevreten en komt nauwelijks door de vraatlijn heen. Hierdoor neemt de diversiteit van het toekomstige bos af, stokt de bosontwikkeling en staan verschillende ecosysteemdiensten onder druk. Om meer inzicht in de graasdruk te verkrijgen en waar nodig gericht bij te kunnen sturen, wordt in het langjarige onderzoek 'Bosverjonging op de Veluwe' het effect van grote hoefdieren op bosverjonging vastgelegd. Dit Bosbericht presenteert de tussenresultaten.

Herkomst hout voor Nederlandse bouw in beeld

Sander Teeuwen , maart 2023

Opschaling van houtbouw vormt een belangrijk middel bij het behalen van klimaatdoelen en biedt tegelijkertijd kansen voor de ambitie van de realisering van nieuwe woningen. Maar wat is eigenlijk de oorsprong van ons bouwhout en welke mogelijkheden zijn er voor opschaling? Stichting Probos zocht het samen met Centrum Hout uit in opdracht van RvO.

#1-2023 / Bosuitbreiding in de bossenstrategie, waar staan we nu?

Robin van der Slikke en Mark van Benthem, januari 2023

Nederland kent grote vraagstukken die een beslag leggen op schaarse grond. Denk aan de klimaat-, en biodiversiteitscrisis en het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving bij een toenemende vraag naar woningen. 'Meer bomen en bos' wordt vaak genoemd als bijdrage aan de oplossing van deze complexe vraagstukken. Bosuitbreiding is een hot topic!

kerncijfers 2021: Houtproductie en -gebruik in Nederland

Jan Oldenburger en Sander Teeuwen, december 2022

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2021

#3-2022 / Gemeenten en bos: Wat speelt er bij bosuitbreiding en bosbeheer?

In opdracht van FSC Nederland en het ministerie van LNV heeft Stichting Probos onderzocht wat de ambities, knelpunten en behoeftes aan ondersteuning van gemeenten zijn bij bosuitbreiding en toekomstbestendig bosbeheer.

Gemeenten vinden bos en bomen belangrijk vinden al vertaalt zich dat nog niet direct in ambitieuze doelstellingen qua bosuitbreiding. Extra inspanningen zijn dus nodig. Gemeenten vinden het vooral lastig geschikte locaties voor bosuitbreiding te vinden. Bovendien is er een gebrek aan (financiële) middelen, capaciteit en aan kennis van wat er speelt bij Rijk en provincies.

Een goede verbinding en betere communicatie tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is belangrijk. Koppelingen met andere maatschappelijke opgaven bieden kansen voor bosuitbreiding én voor nieuwe bronnen van financiering. Een kennisnetwerk of centraal aanspreekpunt vanuit Rijk of provincies (zoals een ‘Bossenmakelaar’), kan gemeenten de gewenste ondersteuning bieden.