Skip to main content
Werkveld:

Toekomstbestendig bosbeheer

Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties is gebaseerd op vakkennis, gebiedskennis en een langetermijnvisie. Bij de planning en de uitvoering is het daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen economische, ecologische en sociale bosfuncties.

Verkenning praktijkproef Duizendknoop

In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit verkent Probos de mogelijkheden voor een praktijkproef voor de bestrijding van Japanse duizendknoop.

300 jaar duurzaamheid

In 2013 is het precies 300 jaar geleden dat een Duitse bosbouwer, Hans Carl von Carlowitz, de term Nachhaltigkeit (duurzaamheid) introduceerde in zijn boek ‘Sylvicultura Eoconomica’ als reactie op het (verwachte) grote tekort aan hout in die tijd. De term was vooral bedoeld om nadruk te leggen op de noodzakelijkheid van een continue houtoogst en houtvoorziening, maar Von Carlowitz onderkende ook al de ethische en esthetische waarden van bos.

Geschiedenis en beheer lanen Luntersche Buurtbosch

Het Luntersche Buurtbosch is op woeste grond aangelegd vanaf 1889 in opdracht en naar ontwerp van de notaris dhr. J.H.Th.W. van den Ham (1822 – 1912). Na zijn overlijden schonk notaris Van den Ham het bos aan de door hem opgerichte ‘Stichting Het Luntersche Buurtbosch’. Sinds 1912 zijn dus in zekere zin alle inwoners van Lunteren eigenaar van het Luntersche Buurtbosch. Een unieke situatie. Sinds 1974 beheert de gemeente Ede het Luntersche Buurtbosch.

Boslandschappen

De afgelopen jaren zijn nieuwe inzichten ontstaan over de manier waarop bossen het beste kunnen worden beheerd met het oog op een multifunctionele functievervulling. Het gaat hierbij met name om de schaal waarop bossen beheerd dienen te worden en de dynamiek en variatie in tijd, schaal en maatregelen die hierbij gehanteerd wordt.

Groen goud uit landschapsonderhoud

Landschap Erfgoed Utrecht, Borgman Beheer Advies bv, stichting Probos, KandT management en Zilverberg advies hebben de haalbaarheid van een regionale markt voor biomassa in het oosten van de provincie Utrecht onderzocht.

Meer contracten voor houtige biomassa uit bos, natuur en landschap

In de regio Oost-Gelderland werkt Probos in opdracht van het Bosschap aan het vergroten van het aantal contracten voor de levering van houtige biomassa uit bos, natuur en landschap. Het doel van dit project is eigenaren van houtige beplantingen te stimuleren meer houtige biomassa aan te bieden als grondstof voor de houtverwerkende industrie of als brandstof voor duurzame energieopwekking.

Wilgenteelt op bedrijventerreinen

Stichting Probos heeft begin 2011 in opdracht van Agentschap NL een verkenning uitgevoerd naar de 'kansen voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland'. Daarbij is in beeld gebracht welke alternatieve terreinen (i.p.v. landbouwgrond) beschikbaar en geschikt zijn voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland.

Website Boshistorie

Een welbekend motto is “Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat”. Dat gaat zeker op voor bosbeheer, waarbij het vaak decennia, zo niet eeuwen, duurt voordat maatregelen tot het gewenste effect leiden.

Knelpunten gebruik duurzaam plantsoen

In 2012 hebben LTO Nederland, Raad voor Plantenrassen (RvP), Bosschap, Naktuinbouw, Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en Handelsgroep Boom- en Heesterzaden (BoHeZa) een Green deal afgesloten onder de naam ‘Weet Welk Plantmateriaal Je (Ver)koopt!’. Het doel van de Green Deal is dat alle partijen die betrokken zijn bij de keten van plantmateriaal van bos- en haagplantsoen vertrouwen hebben in en kennis hebben van de kwaliteit van het plantmateriaal dat ze kopen of verkopen.

Cultuurhistorie Renkums beekdal

Veel bosbeheerders zijn zich bewust van het belang van cultuurhistorie, maar velen hebben dit nog niet omgezet in concrete maatregelen. Dit heeft enerzijds te maken met kennisgebrek, hetgeen niet verwonderlijk is bij zo'n 'jonge' bosfunctie, maar zeker ook het gebrek aan inspirerende voorbeelden.

Cultuurhistorie Ketelwald II

Veel bosbeheerders zijn zich bewust van het belang van cultuurhistorie, maar velen hebben dit nog niet omgezet in concrete maatregelen. Dit heeft enerzijds te maken met kennisgebrek, hetgeen niet verwonderlijk is bij zo'n 'jonge' bosfunctie, maar zeker ook het gebrek aan inspirerende voorbeelden.

Biobaler

Voor terreinbeheerders is het een uitdaging om natuurgebieden kostenefficiënt te beheren. Zo vergt het bijvoorbeeld veel tijd en geld om open (natuur)terreinen, zoals heideterreinen, bermen en uiterwaarden, in stand te houden.

Excursie Flevo-energiehout

Op 16 augustus 2011 is voor een Chinese delegatie een excursie verzorgd op één van de wilgen-energieplantages in het Flevo-energiehout project. De excursie maakte onderdeel uit van de ‘EU-China Rover Basin Management Programme study tour to Europe’.

Boek beplantingen linies

De Nederlandse verdedigingslinies, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Stelling van Amsterdam, staan volop in de belangstelling. Er vinden diverse projecten plaats om deze linies en de vestingwerken binnen deze linies enerzijds beter beleefbaar en bereikbaar te maken en anderszijds om delen van deze linies een nieuwe functie te geven.

Oogstdemonstratie wilgenenergieplantages


De vraag naar houtige biomassa voor de opwekking van duurzame energie neemt sterk toe. Niet alleen overheden zien in duurzame energie uit (houtige) biomassa een belangrijk middel om hun klimaatdoelstellingen te halen. Ook in de praktijk wordt houtige biomassa steeds meer ingezet als schone brandstof.

Cultuurhistorie van de oude bossen van de Veluwe

Doel van het project is om bosbeheerders te stimuleren om de bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten van de oude Veluwse bossen te integreren in beheer, inrichting en publieksvoorlichting. Hiervoor wordt de laatste stand van kennis hierover gecommuniceerd naar bosbeheerders door middel van een symposium en artikel.

Onderzoek Bosgeschiedenis in de Euregio Rijn-Waal, Nederlands gedeelte

NABU Naturschutzstation e.V. werkt samen met Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh aan het project VIEW ´Visualisatie van de bosgeschiedenis in de Euregio´.

Archeologisch onderzoek greppels en wallen Veluwe

De provincie Gelderland heeft in 2010 subsidie toegekend aan zeventien projecten op de Veluwe waarin de cultuurhistorie van bossen weer zichtbaar en beleefbaar wordt gemaakt. In een aantal van de projecten van Het Geldersch Landschap en de gemeente Epe worden wallen en greppels hersteld.

In het Internationaal jaar van de bossen werken aan een gevarieerd Nederlands bos

De aanplantactie
2011 Is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Bossen. Stichting Probos is daarom samen Total Timber BV, de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Staatsbosbeheer een aanplantactie gestart om de aanplant te stimuleren van inheemse boom- en struiksoorten die zeldzaam zijn geworden in het Nederlandse bos.

Forests, Keepers of time

Nagenoeg alle Europese bossen zijn beïnvloed door vele generaties mensen. Iedere generatie heeft daarbij zijn sporen nagelaten , die tot op de dag van vandaag in het bos is terug zijn te zien in o.a. grens- en wildwallen, rabatten, celtic fields, grafheuvels, leem-, grind- en ijzerkuilen, lanen en bomenrijen, hakhout, doelen- en grensbomen, historische wegen en paden, historische gebouwen en bouwsels enz.