Skip to main content
Werkveld:

Toekomstbestendig bosbeheer

Bomen en bossen staan onder druk onder andere door verdroging, verzuring, versnippering, hoge graasdruk en het veranderend klimaat. Probos ontwikkelt en ontsluit praktische (beheer)kennis en tools die bijdragen aan toekomstbestendig bosbeheer. Een goede balans tussen economische, ecologische en sociale bosfuncties is daarbij cruciaal.

Forests, Keepers of time

Nagenoeg alle Europese bossen zijn beïnvloed door vele generaties mensen. Iedere generatie heeft daarbij zijn sporen nagelaten , die tot op de dag van vandaag in het bos is terug zijn te zien in o.a. grens- en wildwallen, rabatten, celtic fields, grafheuvels, leem-, grind- en ijzerkuilen, lanen en bomenrijen, hakhout, doelen- en grensbomen, historische wegen en paden, historische gebouwen en bouwsels enz.

Kansen voor wilgenplantages

Energieplantages van snelgroeiende boomsoorten, zoals wilg, zijn aantrekkelijke biomassaproducenten. Ze zijn efficiënt te telen, zijn zeer geschikt voor de toegepaste conversietechnologie, zijn duurzaam en leveren een bijdrage aan de biodiversiteit in het landelijk gebied.

Historisch onderzoek greppel en wal bossen Epe

In het Eperholt bevindt zich langs een deel van de Kamperweg een ondiepe greppel, waarvan het vermoeden bestaat dat dit een kielspit is waarmee een voormalige perceels- of eigendomsgrens werd gemarkeerd.

Inventarisatie naar het concept 'zorg werkt in het bos'

Sociale werkvoorziening en zorg is een relatief nieuw fenomeen binnen het natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Vanuit de zorg en arbeidsvoorziening is er sprake van een toenemende vraag naar geschikte werkplekken.

Herstel cultuurhistorische elementen bossen gemeente Epe

Het Eperholt en het Sprengenbos bij Epe zijn relatief jonge heideontginningsbossen, hoofdzakelijk aangelegd aan het begin van de twintigste eeuw. De bossen bevatten diverse waardevolle relicten die kenmerkend zijn voor deze ontginningsgeschiedenis.

Beheer essenhakhout

De essenhakhoutbossen van Kolland en Overlangbroek zijn opgenomen in Natura 200 gebied Kolland en Overlangbroek, o.s. met het oog op de kenmerkende mossengemeenschappen die zich in deze bossen bevinden.

Symposium: 'Meer duurzame energie uit houtige biomassa'

Op 27 januari 2011 vond in het Provinciehuis Gelderland in Arnhem het symposium ‘Meer duurzame energie uit houtige biomassa’ plaats. Aan dit symposium namen 90 personen deel.

MTB-route Twickel

Mountainbiken is een aandachtsgebied voor veel bos- en natuurbeheerders. Probos heeft onderzoek gedaan naar schade en overlast en daarna veel kennis ontwikkeld op het gebied van de aanleg van duurzame mountainbikeroutes.

Mobiele informatie-units

De uitwerking van een voorlichtingsconcept voor houtoogst en bosomvorming waarbij gebruik gemaakt wordt van mobiele informatie-units.

Projectvoorstel Boslandschappen

Bosbeheer wordt nog te sterk beperkt door grenzen, zowel opstand- als eigendomsgrenzen. Het zou beter zijn om op een groter schaalniveau te plannen, op boslandschapsniveau.

Quick scan tbv herziening Nederlandse FSC-standaard

De Nederlandse FSC-standaard, geaccordeerd in 2005, dient formeel elke vijf jaar herzien te worden. FSC International is bezig met een herziening van de FSC Principes en Criteria en een uitwerking van generieke indicatoren. Om die reden hoeft FSC Nederland niet voor 2012 te beginnen met het herzien van de Nederlandse FSC standaard.

Bestrijding invasieve soorten

Sommige exotische plant- en struiksoorten gedragen zich ‘agressief’ en vormen een bedreiging voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen of veroorzaken overlast in wegbermen of langs waterlopen.

De teelt van Thuja plicata

Er is in Nederland weinig ervaring met de teelt van Thuja plicata voor houtproductie. Stichting Twickel en de Gemeente Epe hebben daarom aan Probos gevraagd een rapport samen te stellen met praktische informatie over de groeiplaatseisen, geschikte herkomsten, beheer en leveranciers van de ‘Western Red Cedar’.

Inventarisatie van de risico’s van natuurbranden op de Veluwe

Een studie naar ontstaans- en escalatierisico's van bos- en natuurbranden op de Veluwe. In deze studie is op basis van literatuur en interviews op een rij gezet wat de meest risicovolle vegetatietypen en -eigenschappen zijn voor het ontstaan en escaleren van bos- en natuurbranden.

PBL biodiversiteit-certificering

Boscertificering is bedoelt om de duurzaamheid van het beheer te verbeteren. Biodiversiteit is één van de bosfuncties die hierbij centraal staat. Maar levert boscertificering ook een bijdrage aan de biodiversiteit?

Presentaties NM-SBB

Probos heeft in 2005 een boek gepubliceerd over cultuurhistorie in het bosbeheer en besteedt sinds die tijd veel tijd aan dit onderwerp. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer organiseren regelmatig gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten voor haar beheerders. Dit jaar stond recreatie en cultuurhistorie centraal. Probos is gevraagd om het onderdeel cultuurhistorie voor haar rekening te nemen in vier regionale bijeenkomsten.

Evaluatie gedragscode zorgvuldig bosbeheer

In 2010 verloopt de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Om ook de volgende jaren gebruikt te kunnen maken van de gedragscode dienen het Bosschap en de vogelbescherming in 2009 een evaluatie uit te voeren van de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Drentse Boshistorie in Beeld

Veel bossen worden multifunctioneel beheerd met het oog op natuur, recreatie en houtproductie. Cultuurhistorie speelde tot voor kot geen of een ondergeschikte rol. Probos heeft na ongeveer twee jaar onderzoek in  2005 een boek op de markt gebracht over historische boselementen.

MTB-route Zwolle

Stichting Probos heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over het voorkomen van schade en overlast door mountainbikers in bos- en natuurterreinen. Een methode om mountainbiken te reguleren is door het aanleggen van mountainbikeroutes.

Boscursus

Van meerdere kanten is opgemerkt dat er bij mensen, die werkzaam zijn in de bossector, veel interesse is voor praktijkgerichte cursussen op hun vakgebied. Echter het aantal beschikbare cursussen is erg laag. Dit is de reden dat Probos het initiatief heeft genomen om samen met andere organisaties te gaan werken aan een volwaardig cursusaanbod voor de bossector.